Izvori i područje primjene prava Europske unije

01-03-2018

Europska unija ima pravnu osobnost te kao takva ima vlastiti pravni poredak koji je odvojen od međunarodnog prava. Nadalje pravo EU-a ima izravan ili neizravan učinak na zakone država članica te postaje dio pravnog sustava svake države članice. Europska unija sama je po sebi izvor prava. Pravni poredak obično se dijeli na primarno zakonodavstvo (ugovore i opća pravna načela), sekundarno zakonodavstvo (koje se temelji na ugovorima) i dodatno zakonodavstvo.

Europska unija ima pravnu osobnost te kao takva ima vlastiti pravni poredak koji je odvojen od međunarodnog prava. Nadalje pravo EU-a ima izravan ili neizravan učinak na zakone država članica te postaje dio pravnog sustava svake države članice. Europska unija sama je po sebi izvor prava. Pravni poredak obično se dijeli na primarno zakonodavstvo (ugovore i opća pravna načela), sekundarno zakonodavstvo (koje se temelji na ugovorima) i dodatno zakonodavstvo.