Zaštita temeljnih prava u Uniji

01-03-2018

Europska unija temelji se na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kako je navedeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji(UEU). Kako bi se zajamčilo da se te vrijednosti poštuju, u članku 7. UEU-a propisan je mehanizam EU-a kojim se utvrđuje da li neka država članica teško i trajno krši te vrijednosti kao i sankcije koje su na raspolaganju u tom slučaju. Taj je mehanizam nedavno prvi put aktiviran. EU je obvezan pridržavati se i svoje Povelje o temeljnim pravima, kojom su utvrđena temeljna prava koja i Europska unija i države članice moraju poštovati pri provedbi prava EU-a. Unija također namjerava pristupiti Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Europska unija temelji se na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kako je navedeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji(UEU). Kako bi se zajamčilo da se te vrijednosti poštuju, u članku 7. UEU-a propisan je mehanizam EU-a kojim se utvrđuje da li neka država članica teško i trajno krši te vrijednosti kao i sankcije koje su na raspolaganju u tom slučaju. Taj je mehanizam nedavno prvi put aktiviran. EU je obvezan pridržavati se i svoje Povelje o temeljnim pravima, kojom su utvrđena temeljna prava koja i Europska unija i države članice moraju poštovati pri provedbi prava EU-a. Unija također namjerava pristupiti Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.