Kemikalije i pesticidi

01-02-2018

Cilj je zakonodavstva EU-a o kemikalijama i pesticidima zaštititi zdravlje ljudi i okoliš te spriječiti trgovinske prepreke. Ono sadrži propise o stavljanju na tržište i upotrebi posebnih kategorija kemijskih proizvoda, skup usklađenih ograničenja za stavljanje na tržište i upotrebu posebnih opasnih tvari i pripravaka te propise o teškim nesrećama i izvozu opasnih tvari. Pojam „pesticidi” obuhvaća tvari koje se koriste za suzbijanje, iskorjenjivanje i sprečavanje pojave organizama koji se smatraju štetnima. U to spadaju biocidni proizvodi i sredstva za zaštitu bilja (SZB-ovi). Najvažnije postignuće na razini EU-a predstavlja Uredba REACH kojom se uređuje registracija, evaluacija i autorizacija opasnih tvari te ograničenja koja se na njih primjenjuju.

Cilj je zakonodavstva EU-a o kemikalijama i pesticidima zaštititi zdravlje ljudi i okoliš te spriječiti trgovinske prepreke. Ono sadrži propise o stavljanju na tržište i upotrebi posebnih kategorija kemijskih proizvoda, skup usklađenih ograničenja za stavljanje na tržište i upotrebu posebnih opasnih tvari i pripravaka te propise o teškim nesrećama i izvozu opasnih tvari. Pojam „pesticidi” obuhvaća tvari koje se koriste za suzbijanje, iskorjenjivanje i sprečavanje pojave organizama koji se smatraju štetnima. U to spadaju biocidni proizvodi i sredstva za zaštitu bilja (SZB-ovi). Najvažnije postignuće na razini EU-a predstavlja Uredba REACH kojom se uređuje registracija, evaluacija i autorizacija opasnih tvari te ograničenja koja se na njih primjenjuju.