Upućivanje radnika

Informativni članci o EU-u 01-05-2018

Mobilnost poslovnih subjekata i stručnjaka unutar EU-a jamči se slobodom poslovnog nastana i slobodom pružanja usluga, koje su utvrđene Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Međutim, da bi se osigurala pravedna mobilnost i tržišno natjecanje, posebnim propisima EU-a uređuju se prava upućenih radnika.