Pagrindinių teisių apsauga Europos Sąjungoje

01-03-2018

Europos Sąjunga grindžiama šiomis Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje nurodytomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šių vertybių, ES sutarties 7 straipsnyje aprašyti ES mechanizmas, padedantis nustatyti šiurkščius ir nuolatinius ES vertybių pažeidimus valstybėje narėje, ir galimos sankcijos. Toks mechanizmas neseniai panaudotas pirmą kartą. ES taip pat privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos, kurioje išvardytos teisės, kurias, įgyvendindamos ES teisę, privalo gerbti Europos Sąjunga ir valstybės narės. ES taip pat yra įsipareigojusi prisijungti prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.

Europos Sąjunga grindžiama šiomis Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje nurodytomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šių vertybių, ES sutarties 7 straipsnyje aprašyti ES mechanizmas, padedantis nustatyti šiurkščius ir nuolatinius ES vertybių pažeidimus valstybėje narėje, ir galimos sankcijos. Toks mechanizmas neseniai panaudotas pirmą kartą. ES taip pat privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos, kurioje išvardytos teisės, kurias, įgyvendindamos ES teisę, privalo gerbti Europos Sąjunga ir valstybės narės. ES taip pat yra įsipareigojusi prisijungti prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.