Ieškoti

Jūsų rezultatai

Rodoma 10 iš 891 rezultatai
Didžiausias rezultatų, kuriuos galima parodyti, skaičius yra 500. Paieškos kriterijus galite susiaurinti.

Europos Sąjunga papildo valstybių narių veiklą, susijusią su darbuotojų teise į informaciją ir konsultavimąsi, direktyvomis nustatydama minimalius reikalavimus arba taikydama valstybių narių bendradarbiavimui skatinti skirtas priemones. Darbuotojų teisės į informaciją ir konsultavimąsi saugomos keliomis ES direktyvomis, nustatant taisykles tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmenimis.

Geresnė darbuotojų sauga ir sveikata – svarbus Europos Sąjungai klausimas nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio. Europos lygmens teisės aktais nustatyti būtiniausi darbuotojų apsaugos standartai, o valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti arba nustatyti griežtesnes priemones. Darbuotojų sveikata ir sauga yra pagrindinė Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano sudedamoji dalis.

Bėgant metams Europos integracija lėmė svarbius socialinius pokyčius. Svarbus žingsnis žengtas 2017 m., kai Parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė Europos socialinių teisių ramstį ir dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą užtikrinti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje ES. Susijusiame 2021 m. veiksmų plane išdėstytos konkrečios iniciatyvos, kaip įgyvendinti šį įsipareigojimą.

Užimtumo politika

11-06-2024

1997 m. parengtoje Europos užimtumo strategijoje nustatyti bendri užimtumo politikos tikslai ir ja prisidėta prie nuosaikaus valstybių narių veiksmų koordinavimo. Sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų buvo vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Nuo dešimtmečio pradžios Komisija siūlė naujus ir platesnio užmojo užimtumo politikos tikslus. Tam tikrose srityse ES teisė svarbi, net jei atsakomybė už užimtumo politiką visų pirma tenka nacionalinėms vyriausybėms.

The European Union's (EU) climate policies, part of the European Green Deal put forward by the von der Leyen Commission, will have profound consequences for other policy areas. During the 2019-2024 legislative term of the European Parliament, the EU adopted an overarching objective to cut net greenhouse gas emissions by at least 55 % by 2030, and achieve climate neutrality by 2050. This entails changing the way energy is produced and consumed in the EU, with knock-on effects for individual citizens ...

Algorithms and artificial intelligence (AI) are changing the way people live and work. Depending on how AI technologies are used and what purpose they serve, they can drive progress and benefit the whole of society, but they also raise ethical concerns and may cause harm. When introduced to the world of work, their transformative potential runs into complex national and EU rules. Existing labour laws, put in place before AI systems came on the scene, do not appear fit to provide meaningful guiderails ...

Komandiruotas darbuotojas – tai darbuotojas, kurį darbdavys siunčia į kitą ES valstybę narę laikinai teikti paslaugų. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra pagrindinės laisvės, įtvirtintos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Komandiruotų darbuotojų statuso principas yra „vienodas užmokestis už tą patį darbą toje pačioje vietoje“.

Laisvas judėjimas yra viena iš keturių ES piliečių laisvių. Ji apima darbuotojų teises atvykti į šalį ir joje apsigyventi, šeimos narių teises atvykti į šalį ir joje apsigyventi, taip pat teisę dirbti kitoje valstybėje narėje ir būti traktuojamam taip pat, kaip tos valstybės narės piliečiai. Apribojimai taikomi valstybės tarnautojams. Už laisvą darbuotojų judėjimą, įskaitant komandiruotus darbuotojus, atsakinga agentūra yra Europos darbo institucija.

Europe is experiencing a significant demographic shift, which greatly influences daily life and requires comprehensive, integrated responses. As EU citizens enjoy longer, healthier lifespans, it is imperative for all Union policies to be proactive and facilitate the transition from an ageing society to one that embraces longevity. The demography toolbox, devised by the European Commission, incorporates insights from across the EU and presents a holistic strategy to address demographic transformation ...