189

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Teisingos pertvarkos fondas (TPF)

21-10-2020

Teisingos pertvarkos fondas (TPF) – tai nauja sanglaudos politikos finansinė priemonė, kurios tikslas – teikti paramą teritorijoms, susiduriančiomis su dideliais socialiniais ir ekonominiais iššūkiais dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. TPF sudarys palankesnes sąlygas įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, kuriuo siekiama iki 2050 m. neutralizuoti ES poveikį klimatui.

Teisingos pertvarkos fondas (TPF) – tai nauja sanglaudos politikos finansinė priemonė, kurios tikslas – teikti paramą teritorijoms, susiduriančiomis su dideliais socialiniais ir ekonominiais iššūkiais dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. TPF sudarys palankesnes sąlygas įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, kuriuo siekiama iki 2050 m. neutralizuoti ES poveikį klimatui.

Sanglaudai ir Europos teritorijoms skirta ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyva (REACT-EU)

15-10-2020

REACT-EU – tai pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama atitaisyti COVID-19 pandemijos padarytą socialinę ir ekonominę žalą ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam atsigavimui. REACT-EU pasiūlymo tikslas – sutelkti papildomus 58 mlrd. EUR struktūriniams fondams 2020–2022 m. laikotarpiu ir padidinti sanglaudos politikos išlaidų lankstumą.

REACT-EU – tai pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama atitaisyti COVID-19 pandemijos padarytą socialinę ir ekonominę žalą ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam atsigavimui. REACT-EU pasiūlymo tikslas – sutelkti papildomus 58 mlrd. EUR struktūriniams fondams 2020–2022 m. laikotarpiu ir padidinti sanglaudos politikos išlaidų lankstumą.

Sąjungos išlaidos

01-05-2018

Biudžeto išlaidas bendrai tvirtina Taryba ir Parlamentas. Metinis ES biudžetas turi atitikti pagal daugiametę finansinę programą (DFP) skirtingoms programoms ir politikos sritims, pavyzdžiui, sanglaudos, žemės ūkio ar išorės santykių sritims, sutartas viršutines biudžeto ribas. Lankstumo priemonėmis užtikrinama, kad ES galėtų reaguoti, kai atsiranda nenumatytų poreikių. Naudojant finansines priemones ES išlaidoms daromas sverto poveikis.

Biudžeto išlaidas bendrai tvirtina Taryba ir Parlamentas. Metinis ES biudžetas turi atitikti pagal daugiametę finansinę programą (DFP) skirtingoms programoms ir politikos sritims, pavyzdžiui, sanglaudos, žemės ūkio ar išorės santykių sritims, sutartas viršutines biudžeto ribas. Lankstumo priemonėmis užtikrinama, kad ES galėtų reaguoti, kai atsiranda nenumatytų poreikių. Naudojant finansines priemones ES išlaidoms daromas sverto poveikis.

Biudžeto kontrolė

01-05-2018

Europos biudžeto kontrolė vykdoma kiekvienoje ES institucijoje ir valstybių narių lygmeniu. Svarbų kontrolės darbą skirtingais lygmenimis atlieka Audito Rūmai ir Parlamentas. Pastarasis kiekvienais metais vertina, kaip vykdomas biudžetas, siekdamas nuspręsti, ar suteikti Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir agentūroms biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Europos biudžeto kontrolė vykdoma kiekvienoje ES institucijoje ir valstybių narių lygmeniu. Svarbų kontrolės darbą skirtingais lygmenimis atlieka Audito Rūmai ir Parlamentas. Pastarasis kiekvienais metais vertina, kaip vykdomas biudžetas, siekdamas nuspręsti, ar suteikti Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir agentūroms biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija

01-05-2018

Pasaulio prekybos organizacija (PPO) siekia užtikrinti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę prekybos sistemą. Nepaisant prekybos derybų aklavietės, ieškoma būdų, kaip modernizuoti PPO taisykles ir atremti naujus pasaulinius iššūkius. Remiantis Lisabonos sutartimi, Parlamentas kartu su Taryba priima teisės aktus ir atlieka svarbų tarptautinės prekybos politikos tikrinimo vaidmenį.

Pasaulio prekybos organizacija (PPO) siekia užtikrinti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę prekybos sistemą. Nepaisant prekybos derybų aklavietės, ieškoma būdų, kaip modernizuoti PPO taisykles ir atremti naujus pasaulinius iššūkius. Remiantis Lisabonos sutartimi, Parlamentas kartu su Taryba priima teisės aktus ir atlieka svarbų tarptautinės prekybos politikos tikrinimo vaidmenį.

Žmogaus teisės

01-05-2018

Palaikydama išorės santykius Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti demokratiją ir žmogaus teises pagal savo pagrindinius laisvės, demokratijos, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus bei teisinės valstybės principą. ES siekia įtraukti žmogaus teisių klausimus į visų sričių politiką ir programas ir, vykdydama konkrečius veiksmus, taiko įvairias žmogaus teisių politikos priemones, taip pat finansuoja konkrečius projektus naudodamasi savo finansinėmis priemonėmis.

Palaikydama išorės santykius Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti demokratiją ir žmogaus teises pagal savo pagrindinius laisvės, demokratijos, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus bei teisinės valstybės principą. ES siekia įtraukti žmogaus teisių klausimus į visų sričių politiką ir programas ir, vykdydama konkrečius veiksmus, taiko įvairias žmogaus teisių politikos priemones, taip pat finansuoja konkrečius projektus naudodamasi savo finansinėmis priemonėmis.

Demokratijos skatinimas ir rinkimų stebėjimas

01-05-2018

Vienas iš Europos Sąjungos prioritetų – remti demokratiją visame pasaulyje. Demokratija yra vienintelė valdymo sistema, užtikrinanti gyventojams galimybę visapusiškai naudotis savo žmogaus teisėmis, ji taip pat yra lemiamas vystymosi ir ilgalaikio stabilumo veiksnys. Europos Parlamentas, kaip vienintelė piliečių tiesiogiai renkama ES institucija, ypač siekia skatinti demokratiją.

Vienas iš Europos Sąjungos prioritetų – remti demokratiją visame pasaulyje. Demokratija yra vienintelė valdymo sistema, užtikrinanti gyventojams galimybę visapusiškai naudotis savo žmogaus teisėmis, ji taip pat yra lemiamas vystymosi ir ilgalaikio stabilumo veiksnys. Europos Parlamentas, kaip vienintelė piliečių tiesiogiai renkama ES institucija, ypač siekia skatinti demokratiją.

Europos ekonominė erdvė (EEE), Šveicarija ir Europos šiaurė

01-05-2018

Europos ekonominė erdvė (EEE) sukurta 1994 m. siekiant, kad Europos Sąjungos nuostatos dėl vidaus rinkos būtų taikomos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalyse. Europos ekonominei erdvei (EEE) priklauso Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. Šveicarija yra ELPA narė, bet ji nepriklauso EEE. Europos Sąjungą ir dvi jos EEE narėmis esančias ELPA partneres (Norvegiją ir Islandiją) taip pat sieja įvairi šiaurėje vykdoma politika ir forumai, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas sparčiai ...

Europos ekonominė erdvė (EEE) sukurta 1994 m. siekiant, kad Europos Sąjungos nuostatos dėl vidaus rinkos būtų taikomos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalyse. Europos ekonominei erdvei (EEE) priklauso Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. Šveicarija yra ELPA narė, bet ji nepriklauso EEE. Europos Sąjungą ir dvi jos EEE narėmis esančias ELPA partneres (Norvegiją ir Islandiją) taip pat sieja įvairi šiaurėje vykdoma politika ir forumai, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas sparčiai besivystančioms Europos šiaurinėms teritorijoms ir visam Arkties regionui.

Biudžeto procedūra

01-05-2018

Nuo to laiko, kai pasirašytos 1970 m. ir 1975 m. Sutartys, Parlamento vaidmuo biudžeto valdymo procese palaipsniui didėjo. Pagal Lisabonos sutartį Parlamentui suteiktos tokios pat kaip Tarybos teisės priimti sprendimus dėl viso ES biudžeto.

Nuo to laiko, kai pasirašytos 1970 m. ir 1975 m. Sutartys, Parlamento vaidmuo biudžeto valdymo procese palaipsniui didėjo. Pagal Lisabonos sutartį Parlamentui suteiktos tokios pat kaip Tarybos teisės priimti sprendimus dėl viso ES biudžeto.

Darbuotojų sveikata ir sauga

01-05-2018

Darbuotojų sveikatos ir saugos gerinimas – svarbus Europos Sąjungos uždavinys nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio. Priėmus teisės aktus Europos lygmeniu, buvo nustatyti būtiniausi darbuotojų apsaugos standartai, o valstybėms narėms buvo leista toliau taikyti arba nustatyti griežtesnes priemones. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma, todėl sveikatos ir saugos politika tapo dar svarbesne ES teisės aktų sritimi.

Darbuotojų sveikatos ir saugos gerinimas – svarbus Europos Sąjungos uždavinys nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio. Priėmus teisės aktus Europos lygmeniu, buvo nustatyti būtiniausi darbuotojų apsaugos standartai, o valstybėms narėms buvo leista toliau taikyti arba nustatyti griežtesnes priemones. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma, todėl sveikatos ir saugos politika tapo dar svarbesne ES teisės aktų sritimi.

Būsimi renginiai

01-12-2020
FISC Public Hearing on 1st December 2020
Klausymas -
FISC
01-12-2020
Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities
Kitas renginys -
LIBE
02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Klausymas -
AIDA

Partneriai