Bioloģiskā daudzveidība, zemes izmantošana un mežsaimniecība

01-02-2018

ANO konference par vidi un attīstību 1992. gadā bija nozīmīgs solis ceļā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību, jo tika pieņemta Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Eiropas Savienībai ir bijusi svarīga nozīme, starptautiskā mērogā risinot tādas problēmas kā bioloģiskās daudzveidības izzušana, klimata pārmaiņas un tropisko lietus mežu izpostīšana. Eiropas Savienība 2011. gadā apņēmās līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju ES. Vēl jāsasniedz arī citi mērķi, kas noteikti Dzīvotņu direktīvā un Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES). Tiek sagaidīts, ka globālais Parīzes nolīgums par klimata pārmaiņām, kas tika panākts 2015. gada decembrī, un tam sekojošie ES tiesību akti šā nolīguma īstenošanai veicinās bioloģiskās daudzveidības un mežu saglabāšanu turpmākajās desmitgadēs. Kopš 1992. gada programma LIFE ir bijis vissvarīgākais finanšu instruments bioloģiskās daudzveidības un mežu aizsardzībai Eiropas Savienībā.

ANO konference par vidi un attīstību 1992. gadā bija nozīmīgs solis ceļā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību, jo tika pieņemta Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Eiropas Savienībai ir bijusi svarīga nozīme, starptautiskā mērogā risinot tādas problēmas kā bioloģiskās daudzveidības izzušana, klimata pārmaiņas un tropisko lietus mežu izpostīšana. Eiropas Savienība 2011. gadā apņēmās līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju ES. Vēl jāsasniedz arī citi mērķi, kas noteikti Dzīvotņu direktīvā un Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES). Tiek sagaidīts, ka globālais Parīzes nolīgums par klimata pārmaiņām, kas tika panākts 2015. gada decembrī, un tam sekojošie ES tiesību akti šā nolīguma īstenošanai veicinās bioloģiskās daudzveidības un mežu saglabāšanu turpmākajās desmitgadēs. Kopš 1992. gada programma LIFE ir bijis vissvarīgākais finanšu instruments bioloģiskās daudzveidības un mežu aizsardzībai Eiropas Savienībā.