Meklēt

Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīts Nr. 10 no 11 rezultāti

The original full study is a structured analysis of the current scientific evidence on the effects of sustainability reporting including non-financial performance indicators, stand-alone sustainability reporting as well as integrated reporting. It discusses the benefits and challenges particularly related to internal decision-making, external transparency as well as financial and non-financial/environmental, social and governance effects. Further, it offers policy recommendations in view of the ...

Structured analysis of the current scientific evidence on the effects of sustainability reporting including non-financial performance indicators, stand-alone sustainability reporting as well as integrated reporting. It discusses the benefits and challenges particularly related to internal decision-making, external transparency as well as financial and non-financial/environmental, social and governance effects. Further, it offers policy recommendations in view of the European Commission’s proposal ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) ir daudzpakāpju sistēma, kuru veido mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības iestādes un kuras mērķis ir nodrošināt saskaņotu un konsekventu finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. EFUS sastāvā ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EBI, EVTI un EAAPI) un valstu uzraudzības iestādes. EFUS ir nepārtraukti attīstījusies, ņemot vērā mainīgos apstākļus, kādos tā darbojas, jo īpaši banku savienības izveidi, mērķi ...

Pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites kontekstā finanšu pakalpojumi ir būtisks elements ES centienos pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Integrācijas progress norisēja vairākos posmos: 1) valstu noteikto šķēršļu ienākšanai tirgū atcelšana (1957.–1973.); 2) valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973.–1983.); 3) iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983.–1992.); 4) vienotās valūtas zonas izveide un pirmskrīzes periods (1993.–2007.); globālā finanšu krīze un pēckrīzes reforma (sākot no ...

Konkurences politika

FACT_SHEET 01-02-2018

ES konkurences noteikumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai pienācīgi darbotos ES iekšējais tirgus – būtisks ES iedzīvotāju, uzņēmumu un visas sabiedrības labklājības virzītājspēks. Šajā nolūkā Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir nepieļaut konkurences ierobežojumus un izkropļojumus iekšējā tirgū. Konkrēti tas izpaužas tādējādi, ka starp uzņēmumiem ir aizliegtas vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot konkurenci, un tirgū dominējošiem uzņēmumiem ir aizliegts ...