Meklēt

Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīts Nr. 10 no 64 rezultāti

From 2021 to 2025, the EU is gradually transferring part of its fishing quota shares to the UK, in line with the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA). In total, 55 shared stocks are concerned, and 60 % of the overall Brexit quota transfer occurred in 2021. This infographic illustrates the EU quota transfer that year for some of the most affected fish stocks. The quota transfer in 2021 for the selected stocks totals 62 211 tonnes, with an estimated overall value of €103 million.

Accounting for 17 % of the global average per capita intake of animal protein, fisheries products support many people's livelihoods and make a significant contribution to food security. However, more than a third of world stocks are fished at biologically unsustainable levels. Economic losses from the depletion of fish stocks are estimated at US$83 billion. A reduction in fishing capacity and effort would contribute to the recovery of stocks, yet many governments of fishing countries continue to ...

A Common Fisheries Policy (CFP) was first formulated in the Treaty of Rome. Initially linked to the Common Agricultural Policy, over time it has gradually become more independent. The primary goal of the CFP, as revised in 2002, is to ensure sustainable fisheries and guarantee incomes and stable jobs for fishermen. Several changes to the fisheries policy were introduced in the Treaty of Lisbon. In 2013 the Council and Parliament reached agreement on a new CFP, for the long-term environmental, economic ...

Kontroles un noteikumu izpildes zivsaimniecības nozarē mērķis ir nodrošināt zivsaimniecības regulu pareizu piemērošanu un vajadzības gadījumā panākt atbilstību šiem noteikumiem. Šajā sakarībā kompetences un pienākumi tiek dalīti starp dalībvalstīm, Komisiju un nozares dalībniekiem. Pret dalībvalstīm, kas neievēro šos noteikumus, var tikt ierosināta pārkāpuma procedūra.

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (TKO) bija kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) pirmais elements. Zivsaimniecības nozares nesenās krīzes ietekmē tā darbība bija ierobežota, ņemot vērā intervences mehānismu būtību un tiem piešķirto nelielo finansējumu, un tādēļ tika veiktas plašas reformas, lai no 2014. gada paredzētu jaunas TKO un visas KZP pamatnostādnes. Ar pārskatīto COM dokumentu uzlabo tirgus uzraudzību un pārtikas nekaitīgumu, kā arī patērētāju informētību, veicinot ...

Ar mērķi sekmēt juridisko, vides, ekonomisko un sociālo sistēmu ilgtspējīgas zvejniecības nodrošināšanai, iegūtu piekļuvi svarīgākajiem pasaules zvejas reģioniem un veicinātu novērošanas, kontroles un uzraudzības sistēmas cīņā ar nelegālo zveju, Eiropas Savienība ir noslēgusi vairāk nekā 20 starptautiskus zvejas nolīgumus. Eiropas Savienība slēdz gan divpusējus nolīgumus, piemēram, ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus, gan arī daudzpusējus nolīgumus, piemēram, nolīgumus ar reģionālajām ...

Zivsaimniecības rādītāji Eiropā

FACT_SHEET 01-09-2017

Turpmākajās tabulās ir ietverti galvenie statistikas dati par vairākām jomām, kas saistītas ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), proti: dalībvalstu zvejas flotes 2014. gadā (I tabula), nodarbinātība zvejniecības, akvakultūras un zivju pārstrādes nozarēs 2011. gadā (II tabula), zvejniecības un akvakultūras produktu piegādes bilances 2012. gadā (III tabula), zvejniecības un akvakultūras produktu patēriņš 2012. gadā (IV tabula) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu piešķīrumi 2014 ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.