De bescherming van de grondrechten in de EU

01-03-2018

De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Dat staat zo bepaald in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Om te waarborgen dat deze waarden in acht worden genomen, voorziet artikel 7 VEU in een EU-mechanisme om ernstige en voortdurende schendingen van EU-waarden door een lidstaat te constateren en eventueel sancties op te leggen. Dat is onlangs voor het eerst geactiveerd. De EU is ook gebonden aan haar Handvest van de grondrechten. Dat bevat de rechten die de Unie en de lidstaten moeten eerbiedigen bij de uitvoering van EU-wetgeving. De EU heeft zich voorts ertoe verbonden om toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Dat staat zo bepaald in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Om te waarborgen dat deze waarden in acht worden genomen, voorziet artikel 7 VEU in een EU-mechanisme om ernstige en voortdurende schendingen van EU-waarden door een lidstaat te constateren en eventueel sancties op te leggen. Dat is onlangs voor het eerst geactiveerd. De EU is ook gebonden aan haar Handvest van de grondrechten. Dat bevat de rechten die de Unie en de lidstaten moeten eerbiedigen bij de uitvoering van EU-wetgeving. De EU heeft zich voorts ertoe verbonden om toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.