366

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF)

21-10-2020

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) is een nieuw financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid, dat tot doel heeft steun te verlenen aan gebieden die worden geconfronteerd met ernstige sociaal-economische uitdagingen die voortvloeien uit de transitie naar klimaatneutraliteit. Het JTF zal de uitvoering van de Europese Green Deal vergemakkelijken, die tot doel heeft de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) is een nieuw financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid, dat tot doel heeft steun te verlenen aan gebieden die worden geconfronteerd met ernstige sociaal-economische uitdagingen die voortvloeien uit de transitie naar klimaatneutraliteit. Het JTF zal de uitvoering van de Europese Green Deal vergemakkelijken, die tot doel heeft de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU)

15-10-2020

React-EU is een wetgevingsvoorstel om de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte sociale en economische schade te herstellen en voorbereidingen te treffen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. React-EU heeft tot doel in de periode 2020-2022 58 miljard EUR extra vrij te maken voor de structuurfondsen en de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid flexibeler te maken.

React-EU is een wetgevingsvoorstel om de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte sociale en economische schade te herstellen en voorbereidingen te treffen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. React-EU heeft tot doel in de periode 2020-2022 58 miljard EUR extra vrij te maken voor de structuurfondsen en de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid flexibeler te maken.

Uitgaven van de Unie

01-05-2018

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk vastgesteld door de Raad en het Parlement. In de jaarlijkse EU-begroting moeten de begrotingsmaxima gerespecteerd worden die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende programma’s en beleidsterreinen, zoals die voor cohesie, landbouw en externe betrekkingen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van financiële instrumenten creëert een hefboomeffect ...

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk vastgesteld door de Raad en het Parlement. In de jaarlijkse EU-begroting moeten de begrotingsmaxima gerespecteerd worden die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende programma’s en beleidsterreinen, zoals die voor cohesie, landbouw en externe betrekkingen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van financiële instrumenten creëert een hefboomeffect met betrekking tot de EU-uitgaven.

Begrotingscontrole

01-05-2018

De begroting van de EU wordt door iedere EU-instelling en lidstaat getoetst. Er worden op diverse niveaus grondige controles uitgevoerd door de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement. Het Parlement toetst met het oog op de verlening van kwijting aan de Europese Commissie, de andere EU-instellingen en de agentschappen van de EU elk jaar de uitvoering van de begroting.

De begroting van de EU wordt door iedere EU-instelling en lidstaat getoetst. Er worden op diverse niveaus grondige controles uitgevoerd door de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement. Het Parlement toetst met het oog op de verlening van kwijting aan de Europese Commissie, de andere EU-instellingen en de agentschappen van de EU elk jaar de uitvoering van de begroting.

De Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie

01-05-2018

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) zet zich in voor het verwezenlijken van een op regels gebaseerd internationaal handelsstelsel. Hoewel de handelsbesprekingen momenteel in een impasse verkeren, wordt er nagedacht over manieren om de WTO-regels te moderniseren en nieuwe mondiale handelsproblemen aan te pakken. Volgens het Verdrag van Lissabon stelt het Parlement samen met de Raad wetgeving vast en heeft het Parlement een belangrijke controlerende taak op het gebied van het internationale handelsbeleid ...

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) zet zich in voor het verwezenlijken van een op regels gebaseerd internationaal handelsstelsel. Hoewel de handelsbesprekingen momenteel in een impasse verkeren, wordt er nagedacht over manieren om de WTO-regels te moderniseren en nieuwe mondiale handelsproblemen aan te pakken. Volgens het Verdrag van Lissabon stelt het Parlement samen met de Raad wetgeving vast en heeft het Parlement een belangrijke controlerende taak op het gebied van het internationale handelsbeleid.

Mensenrechten

01-05-2018

De Europese Unie zet zich in haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, overeenkomstig haar oprichtingsbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De EU streeft ernaar om de mensenrechten in al haar beleidsmaatregelen en programma's te integreren en zij beschikt over verschillende beleidsinstrumenten inzake mensenrechten ten behoeve van specifieke acties — waaronder de financiering ...

De Europese Unie zet zich in haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, overeenkomstig haar oprichtingsbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De EU streeft ernaar om de mensenrechten in al haar beleidsmaatregelen en programma's te integreren en zij beschikt over verschillende beleidsinstrumenten inzake mensenrechten ten behoeve van specifieke acties — waaronder de financiering van specifieke projecten via de financieringsinstrumenten van de EU.

Bevordering van de democratie en waarneming bij verkiezingen

01-05-2018

Democratie over de hele wereld ondersteunen is een prioriteit voor de Europese Unie. Democratie blijft de enige bestuursvorm waarin mensen hun mensenrechten volledig kunnen uitoefenen en democratie is bepalend voor ontwikkeling en stabiliteit op lange termijn. Als enige rechtstreeks gekozen EU-instelling zet het Europees Parlement zich in het bijzonder in voor de bevordering van de democratie.

Democratie over de hele wereld ondersteunen is een prioriteit voor de Europese Unie. Democratie blijft de enige bestuursvorm waarin mensen hun mensenrechten volledig kunnen uitoefenen en democratie is bepalend voor ontwikkeling en stabiliteit op lange termijn. Als enige rechtstreeks gekozen EU-instelling zet het Europees Parlement zich in het bijzonder in voor de bevordering van de democratie.

De Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Noorden

01-05-2018

De Europese Economische Ruimte (EER) werd opgericht in 1994 en heeft als doel om de EU-bepalingen inzake haar interne markt uit te breiden naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn partij bij de EER-overeenkomst. Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. De EU en de EVA/EER-partners (Noorwegen en IJsland) zijn ook met elkaar verbonden door diverse "noordelijke beleidsmaatregelen" en fora die gericht zijn op de zich ...

De Europese Economische Ruimte (EER) werd opgericht in 1994 en heeft als doel om de EU-bepalingen inzake haar interne markt uit te breiden naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn partij bij de EER-overeenkomst. Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. De EU en de EVA/EER-partners (Noorwegen en IJsland) zijn ook met elkaar verbonden door diverse "noordelijke beleidsmaatregelen" en fora die gericht zijn op de zich snel ontwikkelende noordelijke gebieden van Europa en het Arctisch gebied in zijn geheel.

De begrotingsprocedure

01-05-2018

Sinds de Verdragen van 1970 en 1975 is de rol van het Parlement in de begrotingsprocedure geleidelijk versterkt. Dankzij het Verdrag van Lissabon hebben het Parlement en de Raad precies dezelfde bevoegdheden gekregen voor de hele EU-begroting.

Sinds de Verdragen van 1970 en 1975 is de rol van het Parlement in de begrotingsprocedure geleidelijk versterkt. Dankzij het Verdrag van Lissabon hebben het Parlement en de Raad precies dezelfde bevoegdheden gekregen voor de hele EU-begroting.

Gezondheid en veiligheid op het werk

01-05-2018

Sinds de jaren tachtig besteedt de EU veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk. Met de invoering van wetgeving op Europees niveau zijn minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van werknemers. Dit belet de lidstaten echter niet om op nationaal niveau nog strengere maatregelen te handhaven of in te voeren. Toen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kreeg ...

Sinds de jaren tachtig besteedt de EU veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk. Met de invoering van wetgeving op Europees niveau zijn minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van werknemers. Dit belet de lidstaten echter niet om op nationaal niveau nog strengere maatregelen te handhaven of in te voeren. Toen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kreeg het gezondheids- en veiligheidsbeleid een nog belangrijkere plaats binnen de wetgeving van de EU.

Toekomstige activiteiten

10-05-2021
Lessons from a public health crisis: Impact of the COVID-19 pandemic on cancer care
Hoorzitting -
BECA
10-05-2021
Exchange of views with Mikhail Khodorkovsky, Dossier Center
Hoorzitting -
INGE
10-05-2021
ENVI Public Hearing on new genomic techniques in the food sector
Hoorzitting -
ENVI

Partners