366

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

Fonds voor een rechtvaardige transitie

21-10-2020

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie is een nieuw financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid, dat tot doel heeft steun te verlenen aan gebieden die worden geconfronteerd met ernstige sociaal-economische uitdagingen die voortvloeien uit de transitie naar klimaatneutraliteit. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal de uitvoering van de Europese Green Deal vergemakkelijken, die tot doel heeft de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie is een nieuw financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid, dat tot doel heeft steun te verlenen aan gebieden die worden geconfronteerd met ernstige sociaal-economische uitdagingen die voortvloeien uit de transitie naar klimaatneutraliteit. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal de uitvoering van de Europese Green Deal vergemakkelijken, die tot doel heeft de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU)

15-10-2020

React-EU is een programma om de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte sociale en economische schade te herstellen en voorbereidingen te treffen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. React-EU heeft tot doel in 2021 en 2022 47,5 miljard EUR extra vrij te maken uit de structuurfondsen en de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid flexibeler te maken.

React-EU is een programma om de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte sociale en economische schade te herstellen en voorbereidingen te treffen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. React-EU heeft tot doel in 2021 en 2022 47,5 miljard EUR extra vrij te maken uit de structuurfondsen en de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid flexibeler te maken.

Uitgaven van de Unie

01-05-2018

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk vastgesteld door de Raad en het Parlement. In de jaarlijkse EU-begroting moeten de uitgavenmaxima worden gerespecteerd die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende begrotingsonderdelen, dat wil zeggen voor verschillende soorten uitgaven, zoals die voor de interne markt, cohesie en natuurlijke hulpbronnen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik ...

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk vastgesteld door de Raad en het Parlement. In de jaarlijkse EU-begroting moeten de uitgavenmaxima worden gerespecteerd die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende begrotingsonderdelen, dat wil zeggen voor verschillende soorten uitgaven, zoals die voor de interne markt, cohesie en natuurlijke hulpbronnen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van begrotingsgaranties en financiële instrumenten zorgt voor een hefboomeffect met betrekking tot de EU-uitgaven. Naast het MFK omvatten de totale EU-uitgaven voor 2021-2027 het tijdelijke herstelinstrument Next Generation EU (NGEU), dat de economie van de EU zal helpen herstellen na de COVID-19-crisis.

Begrotingscontrole

01-05-2018

De begroting van de EU wordt door iedere EU-instelling en lidstaat getoetst. Er worden op diverse niveaus grondige controles uitgevoerd door de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement. Het Parlement toetst met het oog op de verlening van kwijting aan de Europese Commissie, de andere EU-instellingen en de agentschappen van de EU elk jaar de uitvoering van de begroting.

De begroting van de EU wordt door iedere EU-instelling en lidstaat getoetst. Er worden op diverse niveaus grondige controles uitgevoerd door de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement. Het Parlement toetst met het oog op de verlening van kwijting aan de Europese Commissie, de andere EU-instellingen en de agentschappen van de EU elk jaar de uitvoering van de begroting.

De Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie

01-05-2018

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) zet zich in voor het verwezenlijken van een op regels gebaseerd internationaal handelsstelsel. Hoewel de handelsbesprekingen momenteel in een impasse verkeren, wordt er nagedacht over manieren om de WTO-regels te moderniseren en nieuwe mondiale handelsproblemen aan te pakken. Volgens het Verdrag van Lissabon stelt het Parlement samen met de Raad wetgeving vast en heeft het Parlement een belangrijke controlerende taak op het gebied van het internationale handelsbeleid ...

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) zet zich in voor het verwezenlijken van een op regels gebaseerd internationaal handelsstelsel. Hoewel de handelsbesprekingen momenteel in een impasse verkeren, wordt er nagedacht over manieren om de WTO-regels te moderniseren en nieuwe mondiale handelsproblemen aan te pakken. Volgens het Verdrag van Lissabon stelt het Parlement samen met de Raad wetgeving vast en heeft het Parlement een belangrijke controlerende taak op het gebied van het internationale handelsbeleid.

Mensenrechten

01-05-2018

De Europese Unie zet zich in haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van de democratie en mensenrechten, overeenkomstig haar grondbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De EU streeft ernaar om de mensenrechten in al haar beleidsmaatregelen en programma’s te integreren en zij beschikt over verschillende beleidsinstrumenten inzake mensenrechten ten behoeve van specifieke acties – waaronder de financiering ...

De Europese Unie zet zich in haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van de democratie en mensenrechten, overeenkomstig haar grondbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De EU streeft ernaar om de mensenrechten in al haar beleidsmaatregelen en programma’s te integreren en zij beschikt over verschillende beleidsinstrumenten inzake mensenrechten ten behoeve van specifieke acties – waaronder de financiering van specifieke projecten via de financieringsinstrumenten van de EU.

Bevordering van de democratie en waarneming bij verkiezingen

01-05-2018

Democratie over de hele wereld ondersteunen is een prioriteit voor de Europese Unie. De democratie blijft de enige bestuursvorm waarin mensen hun mensenrechten volledig kunnen uitoefenen, en blijft een bepalende factor voor ontwikkeling en stabiliteit op lange termijn. Als enige rechtstreeks verkozen EU-instelling neemt het Parlement de bevordering van de democratie bijzonder ter harte.

Democratie over de hele wereld ondersteunen is een prioriteit voor de Europese Unie. De democratie blijft de enige bestuursvorm waarin mensen hun mensenrechten volledig kunnen uitoefenen, en blijft een bepalende factor voor ontwikkeling en stabiliteit op lange termijn. Als enige rechtstreeks verkozen EU-instelling neemt het Parlement de bevordering van de democratie bijzonder ter harte.

De Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Noorden

01-05-2018

De Europese Economische Ruimte (EER) werd opgericht in 1994 en heeft als doel om de EU-bepalingen inzake haar interne markt uit te breiden naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn partij bij de EER-overeenkomst. Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. De EU en de EVA/EER-partners (Noorwegen en IJsland) zijn ook met elkaar verbonden door diverse “noordelijke beleidsmaatregelen” en fora die gericht zijn op de zich ...

De Europese Economische Ruimte (EER) werd opgericht in 1994 en heeft als doel om de EU-bepalingen inzake haar interne markt uit te breiden naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn partij bij de EER-overeenkomst. Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. De EU en de EVA/EER-partners (Noorwegen en IJsland) zijn ook met elkaar verbonden door diverse “noordelijke beleidsmaatregelen” en fora die gericht zijn op de zich snel ontwikkelende noordelijke gebieden van Europa en het Arctisch gebied in zijn geheel.

De begrotingsprocedure

01-05-2018

Sinds de Verdragen van 1970 en 1975 is de rol van het Parlement in de begrotingsprocedure geleidelijk versterkt. Dankzij het Verdrag van Lissabon hebben het Parlement en de Raad precies dezelfde bevoegdheden gekregen voor de hele EU-begroting.

Sinds de Verdragen van 1970 en 1975 is de rol van het Parlement in de begrotingsprocedure geleidelijk versterkt. Dankzij het Verdrag van Lissabon hebben het Parlement en de Raad precies dezelfde bevoegdheden gekregen voor de hele EU-begroting.

Gezondheid en veiligheid op het werk

01-05-2018

Sinds de jaren tachtig besteedt de EU veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk. Met de invoering van wetgeving op Europees niveau zijn minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van werknemers. Dit belet de lidstaten echter niet om op nationaal niveau nog strengere maatregelen te handhaven of in te voeren. Toen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kreeg ...

Sinds de jaren tachtig besteedt de EU veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk. Met de invoering van wetgeving op Europees niveau zijn minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van werknemers. Dit belet de lidstaten echter niet om op nationaal niveau nog strengere maatregelen te handhaven of in te voeren. Toen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kreeg het gezondheids- en veiligheidsbeleid een nog belangrijkere plaats binnen de wetgeving van de EU.

Toekomstige activiteiten

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Diverse activiteiten -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Hoorzitting -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Hoorzitting -
IMCO

Partners