Polityka audiowizualna i medialna

01-11-2017

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która jest obecnie (2017 r.) poddawana przeglądowi. Najważniejszym instrumentem UE mającym wspierać ten sektor (zwłaszcza branżę filmową) jest podprogram MEDIA, będący częścią programu Kreatywna Europa. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu mediów”.

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która jest obecnie (2017 r.) poddawana przeglądowi. Najważniejszym instrumentem UE mającym wspierać ten sektor (zwłaszcza branżę filmową) jest podprogram MEDIA, będący częścią programu Kreatywna Europa. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu mediów”.