Ochrona praw podstawowych w UE

01-03-2018

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości, w art. 7 ustanowiono unijny mechanizm pozwalający stwierdzić, czy dane państwo członkowskie poważnie i stale narusza unijne wartości, oraz ewentualnie nałożyć na nie sankcje. Mechanizm ten uruchomiono po raz pierwszy dopiero niedawno. UE obowiązują również przepisy Karty praw podstawowych. Określa ona prawa podstawowe, których przy wdrażaniu prawa UE muszą przestrzegać zarówno UE, jak i państwa członkowskie. UE zobowiązana jest też do przystąpienia do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości, w art. 7 ustanowiono unijny mechanizm pozwalający stwierdzić, czy dane państwo członkowskie poważnie i stale narusza unijne wartości, oraz ewentualnie nałożyć na nie sankcje. Mechanizm ten uruchomiono po raz pierwszy dopiero niedawno. UE obowiązują również przepisy Karty praw podstawowych. Określa ona prawa podstawowe, których przy wdrażaniu prawa UE muszą przestrzegać zarówno UE, jak i państwa członkowskie. UE zobowiązana jest też do przystąpienia do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.