Europejska polityka pieniężna

01-02-2018

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) obejmuje Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne wszystkich państw członkowskich UE. Podstawowym celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen. Dla osiągnięcia tego głównego celu Rada Prezesów EBC opiera swoje decyzje na dwufilarowej strategii polityki pieniężnej oraz realizuje je przy wykorzystaniu zarówno standardowych, jak i niestandardowych środków polityki pieniężnej. Do najważniejszych instrumentów standardowej polityki pieniężnej EBC należą operacje otwartego rynku, operacje banku centralnego na koniec dnia oraz utrzymywanie rezerwy obowiązkowej. W odpowiedzi na kryzys finansowy EBC zmienił także swoją strategię komunikacji poprzez dostarczanie prognostycznych wytycznych na temat przyszłych kierunków polityki stóp procentowych EBC w oparciu o prognozę stabilności cenowej, a także przyjął szereg niestandardowych środków polityki pieniężnej. Obejmują one nabywanie aktywów i obligacji skarbowych na rynku wtórnym w celu zagwarantowania stabilności cen i skuteczności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) obejmuje Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne wszystkich państw członkowskich UE. Podstawowym celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen. Dla osiągnięcia tego głównego celu Rada Prezesów EBC opiera swoje decyzje na dwufilarowej strategii polityki pieniężnej oraz realizuje je przy wykorzystaniu zarówno standardowych, jak i niestandardowych środków polityki pieniężnej. Do najważniejszych instrumentów standardowej polityki pieniężnej EBC należą operacje otwartego rynku, operacje banku centralnego na koniec dnia oraz utrzymywanie rezerwy obowiązkowej. W odpowiedzi na kryzys finansowy EBC zmienił także swoją strategię komunikacji poprzez dostarczanie prognostycznych wytycznych na temat przyszłych kierunków polityki stóp procentowych EBC w oparciu o prognozę stabilności cenowej, a także przyjął szereg niestandardowych środków polityki pieniężnej. Obejmują one nabywanie aktywów i obligacji skarbowych na rynku wtórnym w celu zagwarantowania stabilności cen i skuteczności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.