Wdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi z perspektywy płci

02-05-2016

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Komisja Europejska została zobowiązana do przedłożenia do dnia 6 kwietnia 2015 r. Parlamentowi i Radzie sprawozdania w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie dyrektywy, która miała zostać transponowana do prawa krajowego do dnia 6 kwietnia 2013 r. Na sesji majowej Parlament będzie głosował nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie wdrażania dyrektywy z perspektywy płci.

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Komisja Europejska została zobowiązana do przedłożenia do dnia 6 kwietnia 2015 r. Parlamentowi i Radzie sprawozdania w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie dyrektywy, która miała zostać transponowana do prawa krajowego do dnia 6 kwietnia 2013 r. Na sesji majowej Parlament będzie głosował nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie wdrażania dyrektywy z perspektywy płci.