Zrownowazona turystyka: Wymiar srodowiskowy

13-03-2017

Turystyka to trzeci co do wielkości sektor gospodarki Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że w tym sektorze jest zatrudnionych łącznie 17 mln osób, a jego wkład w gospodarkę ogółem jest bliski 10 % unijnego produktu krajowego brutto. Turystyka jest w szczególny sposób powiązana ze środowiskiem na zasadzie współzależności. Z jednej strony jakość środowiska ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia turystyki, ponieważ bardzo często skłania ludzi do tego, by odwiedzili dane miejsce i do niego wracali. Z drugiej strony, turystyka może stać się źródłem dużych nacisków i oddziaływań na środowisko. Potencjalne skutki uboczne rozwoju turystyki wiążą się z trzema głównymi obszarami, którymi są: nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych; zanieczyszczenie; oraz skutki fizyczne, najczęściej obejmujące degradację ekosystemów. Zmiana klimatu i turystyka są ze sobą ściśle powiązane. Sektor turystyki przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych pochodzących głównie z transportu turystów, a jednocześnie zmaga się z dojmującymi skutkami globalnego ocieplenia. Skutki te będą prawdopodobnie najbardziej widoczne w segmentach turystyki nadmorskiej , zimowej i przyrodniczej. W badaniu wskazano brak istotnych, aktualnych i szczegółowych danych dotyczących oddziaływania turystyki na środowisko w całej UE. Europejska Agencja Środowiska pracuje nad mechanizmem sprawozdawczości w zakresie wzajemnych związków między turystyką a środowiskiem opartym na kilku wskaźnikach, spośród których wiele jest spójnych z Europejskim Systemem Wskaźników Turystycznych na rzecz zrównoważonego zarządzania ośrodkami turystycznymi (ETIS), opracowanym w ramach unijnych działań na rzecz zrównoważonego charakteru turystyki.

Turystyka to trzeci co do wielkości sektor gospodarki Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że w tym sektorze jest zatrudnionych łącznie 17 mln osób, a jego wkład w gospodarkę ogółem jest bliski 10 % unijnego produktu krajowego brutto. Turystyka jest w szczególny sposób powiązana ze środowiskiem na zasadzie współzależności. Z jednej strony jakość środowiska ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia turystyki, ponieważ bardzo często skłania ludzi do tego, by odwiedzili dane miejsce i do niego wracali. Z drugiej strony, turystyka może stać się źródłem dużych nacisków i oddziaływań na środowisko. Potencjalne skutki uboczne rozwoju turystyki wiążą się z trzema głównymi obszarami, którymi są: nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych; zanieczyszczenie; oraz skutki fizyczne, najczęściej obejmujące degradację ekosystemów. Zmiana klimatu i turystyka są ze sobą ściśle powiązane. Sektor turystyki przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych pochodzących głównie z transportu turystów, a jednocześnie zmaga się z dojmującymi skutkami globalnego ocieplenia. Skutki te będą prawdopodobnie najbardziej widoczne w segmentach turystyki nadmorskiej , zimowej i przyrodniczej. W badaniu wskazano brak istotnych, aktualnych i szczegółowych danych dotyczących oddziaływania turystyki na środowisko w całej UE. Europejska Agencja Środowiska pracuje nad mechanizmem sprawozdawczości w zakresie wzajemnych związków między turystyką a środowiskiem opartym na kilku wskaźnikach, spośród których wiele jest spójnych z Europejskim Systemem Wskaźników Turystycznych na rzecz zrównoważonego zarządzania ośrodkami turystycznymi (ETIS), opracowanym w ramach unijnych działań na rzecz zrównoważonego charakteru turystyki.