Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny

W skrócie 05-09-2018

Program wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 rozpoczął się w maju 2017 r. Oferuje on dobrowolne wsparcie państwom członkowskim w zakresie przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy. Wobec dużego zainteresowania programem zmiany zaproponowane przez Komisję rozszerzają jego zakres, który obejmie wspieranie przygotowań do członkostwa w strefie euro, oraz zwiększają pulę przeznaczonych na niego środków finansowych z 142,8 do 222,8 mln EUR. Oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje nad uzgodnionym z Radą tekstem podczas sesji plenarnej we wrześniu.