Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 140 wyniki

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Określono w niej nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej w drodze zmiany i rozszerzenia zakresu sprawozdawczości oraz zwiększenia standaryzacji na mocy obowiązującej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Wstępne porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament i Radę ma zostać poddane ...

Przywóz dóbr kultury

W skrócie 28-09-2022

Ponieważ UE jest największym blokiem handlowym na świecie, każdego roku organy krajowe otrzymują miliony zgłoszeń celnych. Aby zapewnić uproszczone cyfrowe podejście, Komisja Europejska zaproponowała utworzenie jednego europejskiego okienka w dziedzinie ceł. Umożliwiłoby ono przedsiębiorcom dopełnienie jednorazowo wszystkich formalności w zakresie dokumentów. W wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych, w maju 2022 r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie. Głosowanie ...

This briefing follows up the commitments made by the commissioner since 2019.

The Committee on Budgetary Control (CONT) organised a public hearing with the aim to get a better understanding about technical support and related challenges, especially concerning the areas of better administration, digitalisation and EU funds implementation. This briefing provided background information to this debate that took place 21 April 2022. It examines technical support as well as relevant technical assistance activities and provides a short insight into links between such support and ...

Podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu 2022 r. Parlament ma głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), w którym opowiada się za nowymi środkami mającymi na celu ochronę i zwiększenie udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w życiu demokratycznym Unii Europejskiej. Doceniając wkład organizacji społeczeństwa obywatelskiego w promowanie wartości UE zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a w ...

Podczas sesji plenarnej Parlamentu w lutym 2022 r. ma zostać poddane pod głosowanie sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w którym wzywa się Komisję do przedstawienia dyrektywy w sprawie wspólnych środków dla organizacji niekomercyjnych, jak i rozporządzenia ustanawiającego status europejskich stowarzyszeń transgranicznych i organizacji niekomercyjnych. We wniosku uznano, że choć organizacje niekomercyjne stanowią nieodłączną część gospodarki UE, zmagają się z licznymi wyzwaniami ...

Przejrzystość podatkowa stała się ważnym narzędziem w walce z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania. Sprawozdawczość w podziale na kraje ma na celu nałożenie na przedsiębiorstwa wielonarodowe wymogu dostarczenia wystarczających danych, aby można było rozróżnić, jaka część ich działalności jest związana z konkretnym państwem. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje został po raz pierwszy przedstawiony w 2016 r. W czerwcu 2021 ...

This briefing provides an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission’s impact assessment (IA) accompanying the above-mentioned proposal, submitted on 3 June 2021 and referred to the European Parliament’s Committee on Industry, Research and Energy (ITRE). The proposal seeks to amend Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (the eIDAS Regulation) in order to better meet the new market ...

The original full study is a structured analysis of the current scientific evidence on the effects of sustainability reporting including non-financial performance indicators, stand-alone sustainability reporting as well as integrated reporting. It discusses the benefits and challenges particularly related to internal decision-making, external transparency as well as financial and non-financial/environmental, social and governance effects. Further, it offers policy recommendations in view of the ...

Member States have agreed that the definitive VAT reform in the EU should proceed only if it can be demonstrated that its impact on reducing the VAT gap is substantial and if the burden on businesses is also reduced. This study analyses these issues in detail, with a view to identifying possible challenges for the EU and on evaluating the European Added Value (EAV) of potential policy options to address these challenges. The study also includes a thorough comparative economic analysis of the EAV ...