Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 366 wyniki

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Noty tematyczne o UE 21-10-2020

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom borykającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Fundusz ten ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

REACT-EU to program, który ma celu naprawienie szkód społecznych i gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 oraz przygotowanie się do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Program ten służy uruchomieniu dodatkowych 47,5 mld EUR na fundusze strukturalne w latach 2021 i 2022 oraz zwiększeniu elastyczności wydatków w ramach polityki spójności.

Wydatki Unii

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

Wydatki budżetowe są zatwierdzane wspólnie przez Radę i Parlament. W rocznym budżecie UE należy przestrzegać pułapów wydatków uzgodnionych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) dla poszczególnych działów, tj. kategorii wydatków, takich jak jednolity rynek, spójność i zasoby naturalne. Instrumenty na rzecz elastyczności zapewniają zdolność UE do reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych potrzeb. Wykorzystywanie gwarancji budżetowych i instrumentów finansowych tworzy efekt dźwigni w wydatkach ...

Kontrola budżetowa

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

Kontrola budżetu europejskiego jest sprawowana w obrębie każdej instytucji UE oraz na szczeblu państw członkowskich. Ważną pracę kontrolną na różnych szczeblach wykonują Trybunał Obrachunkowy i Parlament. Każdego roku Parlament bada wykonanie budżetu w celu udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej, pozostałym instytucjom europejskim i agencjom Unii.

Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

Światowa Organizacja Handlu (WTO) gwarantuje międzynarodowy system handlu oparty na uregulowaniach prawnych. Pomimo impasu w negocjacjach handlowych rozważa się modernizację zasad WTO i poszukuje rozwiązania nowych problemów globalnych. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament pełni wraz z Radą rolę współustawodawcy i odgrywa ważną rolę jako organ sprawujący nadzór nad polityką handlową.

Prawa człowieka

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

W stosunkach zewnętrznych Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i praw człowieka zgodnie z zasadami wolności, demokracji oraz poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i państwa prawnego, które leżą u jej podstaw. UE dąży do uwzględnienia problematyki praw człowieka we wszystkich swoich strategiach politycznych i programach, a każdemu działaniu przypisuje inny instrument polityki w zakresie praw człowieka, w tym finansowanie poszczególnych projektów z instrumentów finansowych ...

Promowanie demokracji i obserwacja wyborów

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

Priorytetem Unii Europejskiej jest wspieranie demokracji na całym świecie. Demokracja jest nadal jedynym systemem sprawowania rządów, w którym obywatele mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw człowieka, a także stanowi decydujący czynnik rozwoju i długoterminowej stabilności. Parlament Europejski, jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, w szczególny sposób angażuje się na rzecz demokracji.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) powstał w 1994 r. w celu objęcia przepisami UE dotyczącymi jej rynku wewnętrznego państw będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Do EOG należą Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Szwajcaria jest członkiem EFTA, ale nie przystąpiła do EOG. UE i jej partnerów z EFTA należących do EOG (Norwegię i Islandię) łączą też różnego rodzaju strategie polityczne na rzecz Północy i fora, które skupiają się na tych szybko ewoluujących północnych ...

Procedura budżetowa

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

Od czasu przyjęcia traktatów z 1970 r. i 1975 r. rola Parlamentu w procedurze budżetowej stopniowo rosła. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje już na równi z Radą o całym budżecie UE.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Noty tematyczne o UE 01-05-2018

Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono minimalne normy dotyczące podstawowych standardów ochrony pracowników, przy czym państwa członkowskie mają możliwość utrzymania lub ustanowienia bardziej rygorystycznych środków. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążącym instrumentem, przez co zwiększyła znaczenie polityki ...