12

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament

15-07-2019

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The International Monetary Fund: 15th General Review of Quotas

03-04-2019

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of ...

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of quota shares between countries. This paper, prepared by Policy department A, aims to provide a general description of the quota system and the current state of play of the review. It also discusses the dimension of parliamentary scrutiny.

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

Europejski Bank Inwestycyjny

01-02-2018

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty realizowane w UE oraz poza jej granicami. Udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE. EBI jest głównym udziałowcem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), tworząc wraz z nim grupę EBI. W zaproponowanym przez Komisję planie inwestycyjnym dla Europy grupa EBI jest częścią szerszej strategii, której celem jest wypełnienie ...

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty realizowane w UE oraz poza jej granicami. Udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE. EBI jest głównym udziałowcem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), tworząc wraz z nim grupę EBI. W zaproponowanym przez Komisję planie inwestycyjnym dla Europy grupa EBI jest częścią szerszej strategii, której celem jest wypełnienie dużej luki inwestycyjnej poprzez zdjęcie z inwestorów niektórych rodzajów ryzyka związanego z projektami.

Swobodny przepływ kapitału

01-02-2018

Swobodny przepływ kapitału jest jedną z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku UE. Jest nie tylko najmłodszą ze wszystkich swobód, ale ma również największy zasięg, ponieważ obejmuje także państwa trzecie. Liberalizacja przepływu kapitału postępowała stopniowo. Od czasu wprowadzenia traktatu z Maastricht w 1994 r. wszystkie ograniczenia w przepływie kapitału i płatnościach, zarówno między państwami członkowskimi, jak i z państwami trzecimi, zostały usunięte. Zasada ta stosuje się bezpośrednio ...

Swobodny przepływ kapitału jest jedną z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku UE. Jest nie tylko najmłodszą ze wszystkich swobód, ale ma również największy zasięg, ponieważ obejmuje także państwa trzecie. Liberalizacja przepływu kapitału postępowała stopniowo. Od czasu wprowadzenia traktatu z Maastricht w 1994 r. wszystkie ograniczenia w przepływie kapitału i płatnościach, zarówno między państwami członkowskimi, jak i z państwami trzecimi, zostały usunięte. Zasada ta stosuje się bezpośrednio, tj. nie wymaga wprowadzania dodatkowych przepisów prawnych na szczeblu UE ani na szczeblu państw członkowskich.

Historia unii gospodarczej i walutowej

01-02-2018

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) powstała na skutek stopniowej integracji gospodarczej UE. Stanowi rozszerzenie jednolitego rynku UE i obejmuje wspólne uregulowania dotyczące produktów oraz swobodny przepływ towarów, kapitału, pracy i usług. W strefie euro, która obecnie obejmuje 19 państw członkowskich UE, wprowadzono wspólną walutę euro. Wszystkie 28 państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Danii, będą musiały wprowadzić euro po co najmniej dwuletnim okresie uczestniczenia w mechanizmie ...

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) powstała na skutek stopniowej integracji gospodarczej UE. Stanowi rozszerzenie jednolitego rynku UE i obejmuje wspólne uregulowania dotyczące produktów oraz swobodny przepływ towarów, kapitału, pracy i usług. W strefie euro, która obecnie obejmuje 19 państw członkowskich UE, wprowadzono wspólną walutę euro. Wszystkie 28 państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Danii, będą musiały wprowadzić euro po co najmniej dwuletnim okresie uczestniczenia w mechanizmie ERM II i po spełnieniu kryteriów konwergencji. Europejski Bank Centralny (EBC) ustanowił jednolitą politykę pieniężną, którą uzupełniają zharmonizowane polityki fiskalne i skoordynowane polityki gospodarcze. W UGW nie ma jednej instytucji odpowiedzialnej za politykę gospodarczą. Odpowiedzialność ta spoczywa na państwach członkowskich i różnych instytucjach UE.

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)

01-02-2018

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to wielowarstwowy system organów mikro- i makroostrożnościowych, który obejmuje Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru oraz krajowe organy nadzoru. ESNF ma na celu zapewnienie spójnego i jednolitego nadzoru finansowego w UE. Ten system nadzoru ulega zmianom w ślad za wprowadzeniem unii bankowej i przewidywanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to wielowarstwowy system organów mikro- i makroostrożnościowych, który obejmuje Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru oraz krajowe organy nadzoru. ESNF ma na celu zapewnienie spójnego i jednolitego nadzoru finansowego w UE. Ten system nadzoru ulega zmianom w ślad za wprowadzeniem unii bankowej i przewidywanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Polityka w dziedzinie usług finansowych

01-02-2018

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Integracja odbywała się w następujących etapach: 1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); 2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); 3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); 4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); 5) reforma po wybuchu kryzysu (od 2007 r.). Wystąpienie ...

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Integracja odbywała się w następujących etapach: 1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); 2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); 3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); 4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); 5) reforma po wybuchu kryzysu (od 2007 r.). Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza szereg nowych wyzwań, które mogą mieć wpływ na sektor usług finansowych w UE i poza nią.

Podatki pośrednie

01-02-2018

Do podatków pośrednich zalicza się podatek od wartości dodanej (VAT) i podatki akcyzowe od alkoholu, tytoniu i energii. Wspólny system podatku VAT zasadniczo obejmuje towary i usługi nabywane i sprzedawane do celów użytkowych i konsumpcyjnych w UE. Podatkom akcyzowym podlega sprzedaż lub użytkowanie pewnych wyrobów. Działania legislacyjne UE zmierzają do koordynacji i ujednolicenia przepisów dotyczących podatku VAT oraz do harmonizacji akcyz od alkoholu, tytoniu i energii, aby zapewnić prawidłowe ...

Do podatków pośrednich zalicza się podatek od wartości dodanej (VAT) i podatki akcyzowe od alkoholu, tytoniu i energii. Wspólny system podatku VAT zasadniczo obejmuje towary i usługi nabywane i sprzedawane do celów użytkowych i konsumpcyjnych w UE. Podatkom akcyzowym podlega sprzedaż lub użytkowanie pewnych wyrobów. Działania legislacyjne UE zmierzają do koordynacji i ujednolicenia przepisów dotyczących podatku VAT oraz do harmonizacji akcyz od alkoholu, tytoniu i energii, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Opodatkowanie bezpośrednie: podatek od osób fizycznych i prawnych

01-02-2018

Podatek bezpośredni nie jest uregulowany bezpośrednio w prawie europejskim. Jednak szereg dyrektyw, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ustanawiają ujednolicone standardy opodatkowania dochodów osób prawnych i fizycznych. Ponadto podejmowane są działania na rzecz zapobiegania zarówno uchylaniu się od opodatkowania, jak i podwójnemu opodatkowaniu.

Podatek bezpośredni nie jest uregulowany bezpośrednio w prawie europejskim. Jednak szereg dyrektyw, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ustanawiają ujednolicone standardy opodatkowania dochodów osób prawnych i fizycznych. Ponadto podejmowane są działania na rzecz zapobiegania zarówno uchylaniu się od opodatkowania, jak i podwójnemu opodatkowaniu.

Planowane wydarzenia

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Inne wydarzenie -
EPRS

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.