6

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Zarządzanie rybołówstwem w UE

01-01-2018

Zarządzanie rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na konieczności zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu Unia Europejska opracowała szereg przepisów dotyczących dostępu do unijnych wód, przydziału i wykorzystania zasobów, całkowitych dopuszczalnych połowów, ograniczenia nakładów połowowych i środków technicznych.

Zarządzanie rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na konieczności zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu Unia Europejska opracowała szereg przepisów dotyczących dostępu do unijnych wód, przydziału i wykorzystania zasobów, całkowitych dopuszczalnych połowów, ograniczenia nakładów połowowych i środków technicznych.

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

01-01-2018

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury była pierwszym komponentem wspólnej polityki rybołówstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wspólna organizacja rynków w jej dzisiejszej postaci ma na celu ochronę producentów i zapewnienie zrównoważenia środowiskowego i rentowności rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Poprawia i wzmacnia kluczowe elementy wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, takie jak wspólne normy handlowe, informacje dla konsumentów i organizacje producentów, oraz ...

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury była pierwszym komponentem wspólnej polityki rybołówstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wspólna organizacja rynków w jej dzisiejszej postaci ma na celu ochronę producentów i zapewnienie zrównoważenia środowiskowego i rentowności rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Poprawia i wzmacnia kluczowe elementy wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, takie jak wspólne normy handlowe, informacje dla konsumentów i organizacje producentów, oraz wprowadza nowe elementy, takie jak badania rynkowe.

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie rybołówstwa

01-01-2018

Unia Europejska (UE) odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w dziedzinie rybołówstwa. W ramach zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Unia dąży do ochrony specyfiki swoich ram prawnych obejmujących więcej aspektów niż tylko statki UE prowadzące działalność na wodach międzynarodowych. Na podstawie celów WPRyb i zasad dobrego zarządzania UE angażuje się w wiele umów wielostronnych, w działalność regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) oraz w 30 dwustronnych ...

Unia Europejska (UE) odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w dziedzinie rybołówstwa. W ramach zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Unia dąży do ochrony specyfiki swoich ram prawnych obejmujących więcej aspektów niż tylko statki UE prowadzące działalność na wodach międzynarodowych. Na podstawie celów WPRyb i zasad dobrego zarządzania UE angażuje się w wiele umów wielostronnych, w działalność regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) oraz w 30 dwustronnych umów w sprawie połowów.

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej

01-01-2018

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej pozostaje w stosunkowej stagnacji w porównaniu z tendencjami wzrostowymi w skali światowej. W ciągu ostatnich 20 lat Komisja starała się zwiększyć potencjał produkcyjny UE, publikując różne dokumenty strategiczne i kierunkowe, a w 2016 r. utworzono komitet doradczy ds. akwakultury. Organ ten składa się z przedstawicieli branży i innych właściwych zainteresowanych organizacji oraz doradza instytucjom europejskim i państwom członkowskim.

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej pozostaje w stosunkowej stagnacji w porównaniu z tendencjami wzrostowymi w skali światowej. W ciągu ostatnich 20 lat Komisja starała się zwiększyć potencjał produkcyjny UE, publikując różne dokumenty strategiczne i kierunkowe, a w 2016 r. utworzono komitet doradczy ds. akwakultury. Organ ten składa się z przedstawicieli branży i innych właściwych zainteresowanych organizacji oraz doradza instytucjom europejskim i państwom członkowskim.

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej

01-01-2018

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Opiera się on na założeniu, że Unia może czerpać większe zyski z obszaru morskiego, wywierając przy tym mniejszy wpływ na środowisko, dzięki koordynacji szerokiego wachlarza powiązanych ze sobą działań związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. W związku z tym zintegrowana polityka morska ma na celu umocnienie tzw. niebieskiej gospodarki obejmującej wszystkie rodzaje działalności ...

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Opiera się on na założeniu, że Unia może czerpać większe zyski z obszaru morskiego, wywierając przy tym mniejszy wpływ na środowisko, dzięki koordynacji szerokiego wachlarza powiązanych ze sobą działań związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. W związku z tym zintegrowana polityka morska ma na celu umocnienie tzw. niebieskiej gospodarki obejmującej wszystkie rodzaje działalności gospodarczej związanej z morzem.

Europejskie rybołówstwo w liczbach

01-01-2018

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich w 2020 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2017 r.), akwakultury (2016 r.) i przetwórstwa ryb (2017 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista i na mieszkańca produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela ...

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich w 2020 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2017 r.), akwakultury (2016 r.) i przetwórstwa ryb (2017 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista i na mieszkańca produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela IV) oraz przydziały zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (tabela V).