15

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU

23-04-2020

This Briefing was prepared by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs upon request of the LIBE committee Monitoring Group on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights. It focuses on the measures adopted by EU Member States to fight Covid-19 and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights in the EU. The Policy Department has monitored such measures and examined their impact in relation to: state of emergency and exceptional powers, the functioning ...

This Briefing was prepared by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs upon request of the LIBE committee Monitoring Group on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights. It focuses on the measures adopted by EU Member States to fight Covid-19 and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights in the EU. The Policy Department has monitored such measures and examined their impact in relation to: state of emergency and exceptional powers, the functioning of national parliaments and of the judiciary; freedom of movement; freedom of expression and of the media; freedom of assembly; privacy and data protection; asylum; prisons; discrimination and vulnerable groups; other issues of relevance for Art. 2 TEU. The monitoring exercise reveals a series of areas of possible concern for the EU and the European Parliament. This exercise is notably useful in preparation of the first annual inter-institutional monitoring exercise in the framework of the new European mechanism on the Rule of Law.

Commitments made at the hearing of Didier REYNDERS, Commissioner-designate - Justice

22-11-2019

The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, ...

The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: Upholding the rule of law; and Justice and consumer protection.

Commitments made at the hearing of Věra JOUROVÁ, Vice-President-designate - Values and Transparency

22-11-2019

The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: ...

The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: á - Strengthening democracy and transparency; and - Upholding Europe’s values and rights.

Osiągnięcia Komisji Petycji w kadencji parlamentarnej 2014–2019 i wyzwania na przyszłość

03-07-2019

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej ...

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej obsługiwać obywateli UE, komisja PETI wprowadziła internetowy portal petycji, aby ułatwić składanie petycji, zwiększyć interakcję i rozszerzyć usługi informacyjne. Przyjęła nowe, zaktualizowane wytyczne, by ułatwić rozpatrywanie petycji i proces decyzyjny w komisji. Doprowadziła także do przyjęcia pewnych pozytywnych zmian w Regulaminie PE. Zacieśniono i udoskonalono współpracę z innymi komisjami PE, w tym dzięki utworzeniu sieci ds. petycji. Po raz pierwszy komisja PETI utworzyła specjalną grupę roboczą (ds. dobra dziecka), która przeanalizowała szereg petycji dotyczących praw dziecka i przygotowała zalecenia dla komisji PETI. Komisja PETI utrzymywała dobre stosunki robocze z Komisją Europejską, Radą, państwami członkowskimi i Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współpracowała ściśle ze służbami PE, w szczególności z Wydziałem Prawnym, oraz znacząco zwiększyła wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych (na potrzeby studiów i warsztatów) oraz EPRS. Ponadto podczas kadencji 2014–2019 zorganizowała dużą liczbę wysłuchań publicznych. Jednocześnie zakres działań komisji PETI w Parlamencie utrzymano zasadniczo na stałym poziomie, jeśli porównać liczbę sprawozdań, opinii, pytań wymagających odpowiedzi ustnej, rezolucji i misji informacyjnych w kadencji 2014–2019 z kadencją 2009–2014 (zob. załącznik I). Tak jak w przeszłości komisja PETI przeanalizowała wiele petycji dotyczących wszystkich obszarów działań UE: praw podstawowych, migracji, prawa do składania petycji, obywatelstwa, swobodnego przepływu, dyskryminacji, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, praw dziecka, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, niepełnosprawności, polityki społecznej i zatrudnienia, brexitu, lepszego stanowienia prawa i stosowania prawa Unii, otwartości, przejrzystości, dostępu do dokumentów oraz konfliktów interesów, a także umów międzynarodowych. Komisja PETI zajmowała się także bardzo szczegółowymi kwestiami, np. prawem hipotecznym i ryzykownymi instrumentami finansowymi. Komisja PETI odgrywa ważną rolę w wykrywaniu naruszeń praw osób niepełnosprawnych (tak zwaną „rolę ochronną” w unijnych ramach ustanowionych w celu wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu UE i państw członkowskich), dlatego poświęciła dużo uwagi tematowi niepełnosprawności. Porównanie danych statystycznych dotyczących petycji w 2014 r. z danymi z 2018 r. pokazuje, że liczba składanych petycji spadła w ciągu kadencji o ponad połowę, prawdopodobnie m.in. ze względu na wprowadzenie portalu internetowego. Niemcy, Hiszpania i Włochy nadal zajmują pierwsze miejsca wśród państw, których dotyczy petycja, i narodowości osób składających petycję; odnoszące się do nich wartości procentowe utrzymywały się na stabilnym poziomie w czasie kadencji, a łączna liczba petycji z tych państw przekroczyła 50 % liczby petycji złożonych w całej UE. Główne tematy petycji obejmowały: prawa podstawowe i sprawiedliwość, ochronę środowiska oraz zdrowie. W danych dotyczących przyjmowania decyzji i statusu petycji odnotowano tylko umiarkowane różnice; zmienił się format składanych petycji: z wiadomości elektronicznych na wykorzystanie portalu internetowego (zob. załącznik II).

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future

17-04-2019

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively ...

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively against Poland and against Hungary. The EP has also consolidated its former requests under the proposal for an EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental rights (EU DRF Pact). Important legislative dossiers on procedural rights were approved (presumption of innocence, safeguards for children in criminal proceedings, legal aid). While the EP continued to report annually on the situation of fundamental rights in the EU and on traditional issues of interest (among which minorities, Roma, anti-Semitism, right-wing extremism, prisons, media freedom, as well as follow up activities on mass surveillance and CIA), it has also addressed new issues, such as protection of whistle-blowers (a Commission proposal was issued following insistence of the EP), islamophobia, afrophobia and fundamental rights of intersex persons. The EP has also adopted resolutions on the situation in specific Member States, such as Malta, Slovakia, Romania, expressing Rule of Law concerns. Among the challenges that remain open for the next term are the art. 7 TEU procedures against Hungary and Poland, the strengthening of the protection of art. 2 TEU values including through the promotion of the EU DRF Pact, the EU accession to the ECHR, the enhancement of the EU and EP monitoring mechanisms, the adoption of pending files, including the Rule of Law conditionality for EU funds, the Rights and Values and Justice programmes, the equal treatment directive, the reform of the transparency regulation and, in the longer term; the reform of the Treaties.

Swobodny przepływ osób

01-03-2018

Swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej stanowi podstawę obywatelstwa unijnego utworzonego na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Po stopniowym zniesieniu granic wewnętrznych na mocy porozumień z Schengen przyjęto dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Pomimo ogromnego znaczenia tego prawa, po upływie dziesięciu lat od czasu wdrożenia dyrektywy, nadal istnieją poważne przeszkody ...

Swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej stanowi podstawę obywatelstwa unijnego utworzonego na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Po stopniowym zniesieniu granic wewnętrznych na mocy porozumień z Schengen przyjęto dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Pomimo ogromnego znaczenia tego prawa, po upływie dziesięciu lat od czasu wdrożenia dyrektywy, nadal istnieją poważne przeszkody w korzystaniu z niego.

Ochrona praw podstawowych w UE

01-03-2018

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości, w art. 7 ustanowiono unijny mechanizm pozwalający stwierdzić, czy dane państwo członkowskie poważnie i stale narusza unijne wartości, oraz ewentualnie nałożyć na nie sankcje. Mechanizm ...

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości, w art. 7 ustanowiono unijny mechanizm pozwalający stwierdzić, czy dane państwo członkowskie poważnie i stale narusza unijne wartości, oraz ewentualnie nałożyć na nie sankcje. Mechanizm ten uruchomiono po raz pierwszy dopiero niedawno. UE obowiązują również przepisy Karty praw podstawowych. Określa ona prawa podstawowe, których przy wdrażaniu prawa UE muszą przestrzegać zarówno UE, jak i państwa członkowskie. UE zobowiązana jest też do przystąpienia do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

01-10-2017

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej, interweniując z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg składanych przez obywateli UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Parlament Europejski na okres trwania kadencji parlamentarnej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej, interweniując z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg składanych przez obywateli UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Parlament Europejski na okres trwania kadencji parlamentarnej.

Prawo do składania petycji

01-10-2017

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo składać do Parlamentu Europejskiego petycje w postaci skarg lub wniosków w sprawach objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Petycje rozpatrywane są przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za podjęcie dalszych działań z nimi związanych.

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo składać do Parlamentu Europejskiego petycje w postaci skarg lub wniosków w sprawach objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Petycje rozpatrywane są przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za podjęcie dalszych działań z nimi związanych.

The European Accessibility Act

15-08-2016

TThis paper, produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, looks into the Commission proposal for a European Accessibility Act. It briefly describes its contents, the Council discussions on the proposal, its Impact Assessment and the main points of contention, as well as the views of disability advocacy groups, as well as of the business and industry organisations, both on the act and on its articles. A series of suggestions and recommendations are proposed with ...

TThis paper, produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, looks into the Commission proposal for a European Accessibility Act. It briefly describes its contents, the Council discussions on the proposal, its Impact Assessment and the main points of contention, as well as the views of disability advocacy groups, as well as of the business and industry organisations, both on the act and on its articles. A series of suggestions and recommendations are proposed with the objective of ensuring that the Act can effectively achieve its declared aims: implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities by fostering the integration of disabled persons in society and guaranteeing equal access to goods and services.

Planowane wydarzenia

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Inne wydarzenie -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Przesłuchanie -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Przesłuchanie -
FEMM LIBE

Partnerzy