11

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Wspólna polityka rybołówstwa: powstanie i rozwój

01-01-2018

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) została po raz pierwszy sformułowana w traktacie rzymskim. Początkowo była ona powiązana ze wspólną polityką rolną, jednak wraz z upływem czasu coraz bardziej się od niej uniezależniała. Od czasu przeglądu z 2002 r. głównym celem WPRyb jest działanie na rzecz zrównoważonego rybołówstwa oraz zagwarantowanie rybakom źródła dochodu i stabilnych miejsc pracy. Pewne zmiany w polityce rybołówstwa wprowadził Traktat z Lizbony. W 2013 r. Rada i Parlament osiągnęły porozumienie ...

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) została po raz pierwszy sformułowana w traktacie rzymskim. Początkowo była ona powiązana ze wspólną polityką rolną, jednak wraz z upływem czasu coraz bardziej się od niej uniezależniała. Od czasu przeglądu z 2002 r. głównym celem WPRyb jest działanie na rzecz zrównoważonego rybołówstwa oraz zagwarantowanie rybakom źródła dochodu i stabilnych miejsc pracy. Pewne zmiany w polityce rybołówstwa wprowadził Traktat z Lizbony. W 2013 r. Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie nowej WPRyb, by zapewnić w perspektywie długoterminowej zrównoważoną pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury.

Zarządzanie rybołówstwem w UE

01-01-2018

Zarządzanie rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na konieczności zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu Unia Europejska opracowała szereg przepisów dotyczących dostępu do unijnych wód, przydziału i wykorzystania zasobów, całkowitych dopuszczalnych połowów, ograniczenia nakładów połowowych i środków technicznych.

Zarządzanie rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) opiera się na konieczności zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu Unia Europejska opracowała szereg przepisów dotyczących dostępu do unijnych wód, przydziału i wykorzystania zasobów, całkowitych dopuszczalnych połowów, ograniczenia nakładów połowowych i środków technicznych.

Kontrola połowów i egzekwowanie przepisów

01-01-2018

Działania podejmowane w zakresie kontroli połowów i egzekwowania przepisów mają zapewnić właściwe stosowanie przepisów o rybołówstwie i w razie konieczności doprowadzić do ich przestrzegania. Uprawnienia i obowiązki w tej dziedzinie podzielono między państwa członkowskie, Komisję i podmioty gospodarcze. Wobec państw członkowskich, które nie przestrzegają przepisów, można wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom.

Działania podejmowane w zakresie kontroli połowów i egzekwowania przepisów mają zapewnić właściwe stosowanie przepisów o rybołówstwie i w razie konieczności doprowadzić do ich przestrzegania. Uprawnienia i obowiązki w tej dziedzinie podzielono między państwa członkowskie, Komisję i podmioty gospodarcze. Wobec państw członkowskich, które nie przestrzegają przepisów, można wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom.

Pomoc strukturalna w sektorze gospodarki rybnej

01-01-2018

Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007-2013 finansowana była z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), a obecnie jest finansowana z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wartość wsparcia na lata 2014-2020 wynosi 6,4 mld EUR. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera rybaków w procesie przejścia na zrównoważone połowy, wspiera społeczności przybrzeżne w działaniach mających na celu zdywersyfikowanie ...

Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007-2013 finansowana była z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), a obecnie jest finansowana z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wartość wsparcia na lata 2014-2020 wynosi 6,4 mld EUR. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera rybaków w procesie przejścia na zrównoważone połowy, wspiera społeczności przybrzeżne w działaniach mających na celu zdywersyfikowanie ich gospodarek oraz finansuje projekty służące tworzeniu nowych miejsc pracy oraz poprawie jakości życia na terenach wzdłuż wybrzeży europejskich.

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

01-01-2018

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury była pierwszym komponentem wspólnej polityki rybołówstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wspólna organizacja rynków w jej dzisiejszej postaci ma na celu ochronę producentów i zapewnienie zrównoważenia środowiskowego i rentowności rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Poprawia i wzmacnia kluczowe elementy wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, takie jak wspólne normy handlowe, informacje dla konsumentów i organizacje producentów, oraz ...

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury była pierwszym komponentem wspólnej polityki rybołówstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wspólna organizacja rynków w jej dzisiejszej postaci ma na celu ochronę producentów i zapewnienie zrównoważenia środowiskowego i rentowności rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Poprawia i wzmacnia kluczowe elementy wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, takie jak wspólne normy handlowe, informacje dla konsumentów i organizacje producentów, oraz wprowadza nowe elementy, takie jak badania rynkowe.

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie rybołówstwa

01-01-2018

Unia Europejska (UE) odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w dziedzinie rybołówstwa. W ramach zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Unia dąży do ochrony specyfiki swoich ram prawnych obejmujących więcej aspektów niż tylko statki UE prowadzące działalność na wodach międzynarodowych. Na podstawie celów WPRyb i zasad dobrego zarządzania UE angażuje się w wiele umów wielostronnych, w działalność regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) oraz w 30 dwustronnych ...

Unia Europejska (UE) odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej współpracy w dziedzinie rybołówstwa. W ramach zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Unia dąży do ochrony specyfiki swoich ram prawnych obejmujących więcej aspektów niż tylko statki UE prowadzące działalność na wodach międzynarodowych. Na podstawie celów WPRyb i zasad dobrego zarządzania UE angażuje się w wiele umów wielostronnych, w działalność regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) oraz w 30 dwustronnych umów w sprawie połowów.

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej

01-01-2018

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej pozostaje w stosunkowej stagnacji w porównaniu z tendencjami wzrostowymi w skali światowej. W ciągu ostatnich 20 lat Komisja starała się zwiększyć potencjał produkcyjny UE, publikując różne dokumenty strategiczne i kierunkowe, a w 2016 r. utworzono komitet doradczy ds. akwakultury. Organ ten składa się z przedstawicieli branży i innych właściwych zainteresowanych organizacji oraz doradza instytucjom europejskim i państwom członkowskim.

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej pozostaje w stosunkowej stagnacji w porównaniu z tendencjami wzrostowymi w skali światowej. W ciągu ostatnich 20 lat Komisja starała się zwiększyć potencjał produkcyjny UE, publikując różne dokumenty strategiczne i kierunkowe, a w 2016 r. utworzono komitet doradczy ds. akwakultury. Organ ten składa się z przedstawicieli branży i innych właściwych zainteresowanych organizacji oraz doradza instytucjom europejskim i państwom członkowskim.

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej

01-01-2018

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Opiera się on na założeniu, że Unia może czerpać większe zyski z obszaru morskiego, wywierając przy tym mniejszy wpływ na środowisko, dzięki koordynacji szerokiego wachlarza powiązanych ze sobą działań związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. W związku z tym zintegrowana polityka morska ma na celu umocnienie tzw. niebieskiej gospodarki obejmującej wszystkie rodzaje działalności ...

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Opiera się on na założeniu, że Unia może czerpać większe zyski z obszaru morskiego, wywierając przy tym mniejszy wpływ na środowisko, dzięki koordynacji szerokiego wachlarza powiązanych ze sobą działań związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. W związku z tym zintegrowana polityka morska ma na celu umocnienie tzw. niebieskiej gospodarki obejmującej wszystkie rodzaje działalności gospodarczej związanej z morzem.

Europejskie rybołówstwo w liczbach

01-01-2018

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich w 2020 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2017 r.), akwakultury (2016 r.) i przetwórstwa ryb (2017 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista i na mieszkańca produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela ...

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich w 2020 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2017 r.), akwakultury (2016 r.) i przetwórstwa ryb (2017 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista i na mieszkańca produktów rybołówstwa i akwakultury w 2017 r. (tabela IV) oraz przydziały zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (tabela V).

Planowane wydarzenia

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Przesłuchanie -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Przesłuchanie -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Przesłuchanie -
FISC

Partnerzy