10

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Efektywne gospodarowanie zasobami a gospodarka o obiegu zamkniętym

01-04-2018

Dawne i obecne modele wykorzystywania zasobów doprowadziły do wysokiego poziomu zanieczyszczenia, degradacji środowiska naturalnego i uszczuplenia zasobów naturalnych. Unijna polityka dotycząca odpadów ma długą historię i tradycyjnie skupia się na bardziej zrównoważonym pod względem środowiskowym gospodarowaniu odpadami. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy i pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym powinny umożliwić zmianę tej tendencji i przekształcenie gospodarki UE do 2050 r ...

Dawne i obecne modele wykorzystywania zasobów doprowadziły do wysokiego poziomu zanieczyszczenia, degradacji środowiska naturalnego i uszczuplenia zasobów naturalnych. Unijna polityka dotycząca odpadów ma długą historię i tradycyjnie skupia się na bardziej zrównoważonym pod względem środowiskowym gospodarowaniu odpadami. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy i pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym powinny umożliwić zmianę tej tendencji i przekształcenie gospodarki UE do 2050 r. w gospodarkę zrównoważoną. W czterech nowych dyrektywach w sprawie odpadów w ramach aktualnego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadzono nowe cele w obszarze gospodarowania odpadami dotyczące zapobiegania, ponownego użycia, recyklingu i składowania.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Chemikalia i pestycydy

01-02-2018

Przepisy UE w zakresie chemikaliów i pestycydów mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz zapobieganie barierom handlowym. Obejmują one przepisy w zakresie wprowadzania do obrotu i wykorzystania określonych kategorii produktów chemicznych, zbiór zharmonizowanych ograniczeń odnoszących się do wprowadzania do obrotu i stosowania określonych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zasady postępowania w razie poważnych wypadków, jak również procedury wywozu substancji ...

Przepisy UE w zakresie chemikaliów i pestycydów mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz zapobieganie barierom handlowym. Obejmują one przepisy w zakresie wprowadzania do obrotu i wykorzystania określonych kategorii produktów chemicznych, zbiór zharmonizowanych ograniczeń odnoszących się do wprowadzania do obrotu i stosowania określonych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zasady postępowania w razie poważnych wypadków, jak również procedury wywozu substancji niebezpiecznych. Pojęcie „pestycydy” grupuje substancje wykorzystywane do zwalczania, likwidowania i zapobiegania pojawianiu się organizmów uznawanych za szkodliwe. Pestycydy obejmują produkty biobójcze i środki ochrony roślin. Najważniejszym osiągnięciem na szczeblu UE jest rozporządzenie REACH, które reguluje sprawy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz wprowadzania ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych.

Różnorodność biologiczna, użytkowanie gruntów i leśnictwo

01-02-2018

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (UNCED) z 1992 r. przyniosła istotny postęp w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przyrody dzięki przyjęciu Konwencji o różnorodności biologicznej. UE odgrywa na arenie międzynarodowej ważną rolę w poszukiwaniu rozwiązań problemów takich jak utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu i niszczenie lasów tropikalnych. W 2011 r. UE zobowiązała się, że do 2020 r. powstrzyma utratę różnorodności biologicznej ...

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (UNCED) z 1992 r. przyniosła istotny postęp w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przyrody dzięki przyjęciu Konwencji o różnorodności biologicznej. UE odgrywa na arenie międzynarodowej ważną rolę w poszukiwaniu rozwiązań problemów takich jak utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu i niszczenie lasów tropikalnych. W 2011 r. UE zobowiązała się, że do 2020 r. powstrzyma utratę różnorodności biologicznej i degradację funkcji ekosystemu na swoim terytorium. Osiągnąć należy również inne cele, określone w dyrektywie siedliskowej i w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowe porozumienie klimatyczne z Paryża osiągnięte w grudniu 2015 r. dotyczące łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz późniejsze prawodawstwo UE wdrażające porozumienie powinny w najbliższych dziesięcioleciach pozytywnie wpłynąć na stan ochrony różnorodności biologicznej i lasów. Począwszy od 1992 r., najważniejszym instrumentem finansowym służącym ochronie różnorodności biologicznej i lasów w UE jest program LIFE.

Walka ze zmianą klimatu

01-02-2018

Unia Europejska (UE) należy do wiodących największych gospodarek, jeśli chodzi o przeciwdziałanie emisjom gazów cieplarnianych. Do 2018 r. UE dokonała redukcji emisji gazów cieplarnianych o 23 % w porównaniu z poziomem emisji w 1990 r. i zobowiązała się do redukcji tych gazów o 40 % do 2030 r. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, czyli pakietu środków mających na celu podniesienie poziomu ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych ...

Unia Europejska (UE) należy do wiodących największych gospodarek, jeśli chodzi o przeciwdziałanie emisjom gazów cieplarnianych. Do 2018 r. UE dokonała redukcji emisji gazów cieplarnianych o 23 % w porównaniu z poziomem emisji w 1990 r. i zobowiązała się do redukcji tych gazów o 40 % do 2030 r. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, czyli pakietu środków mających na celu podniesienie poziomu ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz obniżenie emisyjności gospodarki UE do 2050 r., zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego.

Zrównoważona konsumpcja i produkcja

01-11-2017

Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych celów Unii Europejskiej. W obliczu kurczących się zasobów naturalnych na świecie głównym wyzwaniem dla producentów i konsumentów stało się postępowanie w myśl zasady „jak uzyskać więcej, zużywając mniej”. Aby uporać się z tym wyzwaniem w okresie postępującej gwałtownie zmiany klimatu oraz rosnącego zapotrzebowania na energię i zasoby, UE wprowadziła cały szereg strategii i inicjatyw mających na celu zrównoważoną konsumpcję i produkcję. Powinny one przyczynić ...

Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych celów Unii Europejskiej. W obliczu kurczących się zasobów naturalnych na świecie głównym wyzwaniem dla producentów i konsumentów stało się postępowanie w myśl zasady „jak uzyskać więcej, zużywając mniej”. Aby uporać się z tym wyzwaniem w okresie postępującej gwałtownie zmiany klimatu oraz rosnącego zapotrzebowania na energię i zasoby, UE wprowadziła cały szereg strategii i inicjatyw mających na celu zrównoważoną konsumpcję i produkcję. Powinny one przyczynić się do ogólnego zwiększenia efektywności środowiskowej produktów w ciągu ich całego cyklu życia, do zwiększenia popytu na lepsze produkty i technologie produkcyjne oraz do dokonywania przez konsumentów świadomych wyborów.

Planowane wydarzenia

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Warsztat -
STOA
07-12-2020
What role can trade policy play to advance the objectives of the Green Deal?
Przesłuchanie -
INTA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Przesłuchanie -
FEMM

Partnerzy