Ochrana základných práv v EÚ

01-03-2018

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto hodnôt sa článkom 7 ZEÚ zaviedol mechanizmus EÚ, ktorý umožňuje stanoviť existenciu vážneho trvalého porušovania hodnôt EÚ zo strany členského štátu a možné sankcie. Tento mechanizmus bol nedávno prvýkrát uplatnený. EÚ je viazaná aj svojou Chartou základných práv, v ktorej sú stanovené práva, ktoré pri vykonávaní právnych predpisov EÚ musí dodržiavať tak Európska únia, ako aj členské štáty. EÚ sa tiež zaviazala pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto hodnôt sa článkom 7 ZEÚ zaviedol mechanizmus EÚ, ktorý umožňuje stanoviť existenciu vážneho trvalého porušovania hodnôt EÚ zo strany členského štátu a možné sankcie. Tento mechanizmus bol nedávno prvýkrát uplatnený. EÚ je viazaná aj svojou Chartou základných práv, v ktorej sú stanovené práva, ktoré pri vykonávaní právnych predpisov EÚ musí dodržiavať tak Európska únia, ako aj členské štáty. EÚ sa tiež zaviazala pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.