Rámec fiškálnych politík EÚ

01-01-2018

Na zabezpečenie stability hospodárskej a menovej únie je potrebný silný rámec na to, aby sa v čo najväčšom rozsahu zabránilo neudržateľným verejným financiám. Reforma (súčasť tzv. balíka šiestich legislatívnych aktov), ktorou sa mení Pakt stability a rastu, nadobudla platnosť koncom roka 2011. Ďalšia reforma v tejto oblasti politiky – medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii vrátane fiškálnej dohody – nadobudla platnosť začiatkom roka 2013. Okrem toho, nariadenie o posudzovaní vnútroštátnych návrhov rozpočtu (súčasť tzv. balíka dvoch legislatívnych aktov) nadobudlo účinnosť v máji 2013.

Na zabezpečenie stability hospodárskej a menovej únie je potrebný silný rámec na to, aby sa v čo najväčšom rozsahu zabránilo neudržateľným verejným financiám. Reforma (súčasť tzv. balíka šiestich legislatívnych aktov), ktorou sa mení Pakt stability a rastu, nadobudla platnosť koncom roka 2011. Ďalšia reforma v tejto oblasti politiky – medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii vrátane fiškálnej dohody – nadobudla platnosť začiatkom roka 2013. Okrem toho, nariadenie o posudzovaní vnútroštátnych návrhov rozpočtu (súčasť tzv. balíka dvoch legislatívnych aktov) nadobudlo účinnosť v máji 2013.