Vykonávanie spoločného európskeho rámca pre jazyky v európskych vzdelávacích systémoch

14-06-2013

Zámerom štúdie je analýza prístupov k vyučovaniu cudzích jazykov v systémoch povinnej školskej dochádzky. Analyzuje sa používanie spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) pri skúšaní, tvorbe učebných osnov, učebniciach a odbornej príprave učiteľov. V štúdii sa vyslovuje záver, že aj keď sa prepojenie medzi skúšaním a CEFR mnohokrát nepodporuje, všeobecný prístup k výučbe jazykov podľa spoločného európskeho referenčného rámca sa vykonáva, v učebných osnovách a učebniciach sa prihliada na používanie jazyka v kontexte a na príslušné vyhlásenia o dosiahnutých schopnostiach a odborná príprava zahŕňa odkazy na CEFR. CEFR by sa však mohol pomôcť nový impulz na zvýšenie jeho účinku.

Zámerom štúdie je analýza prístupov k vyučovaniu cudzích jazykov v systémoch povinnej školskej dochádzky. Analyzuje sa používanie spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) pri skúšaní, tvorbe učebných osnov, učebniciach a odbornej príprave učiteľov. V štúdii sa vyslovuje záver, že aj keď sa prepojenie medzi skúšaním a CEFR mnohokrát nepodporuje, všeobecný prístup k výučbe jazykov podľa spoločného európskeho referenčného rámca sa vykonáva, v učebných osnovách a učebniciach sa prihliada na používanie jazyka v kontexte a na príslušné vyhlásenia o dosiahnutých schopnostiach a odborná príprava zahŕňa odkazy na CEFR. CEFR by sa však mohol pomôcť nový impulz na zvýšenie jeho účinku.

Externý autor

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)