6

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Riadenie rybárstva EÚ

01-01-2018

Riadenie rybárstva v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vychádza z potreby zabezpečiť environmentálne udržateľné využívanie morských biologických zdrojov a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia a technické opatrenia.

Riadenie rybárstva v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vychádza z potreby zabezpečiť environmentálne udržateľné využívanie morských biologických zdrojov a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia a technické opatrenia.

Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

01-01-2018

Spoločná organizácia trhov (SOT) s produktmi rybolovu a akvakultúry bola prvou zložkou spoločnej rybárskej politiky (SRP). Celkovo je cieľom súčasnej SOT chrániť výrobcov a zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť a hospodársku životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Zlepšuje a posilňuje kľúčové prvky spoločnej organizácie trhov ako spoločné trhové normy, informácie pre spotrebiteľov a organizácie výrobcov a zavádza nové prvky ako napríklad získavanie informácií o trhoch.

Spoločná organizácia trhov (SOT) s produktmi rybolovu a akvakultúry bola prvou zložkou spoločnej rybárskej politiky (SRP). Celkovo je cieľom súčasnej SOT chrániť výrobcov a zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť a hospodársku životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Zlepšuje a posilňuje kľúčové prvky spoločnej organizácie trhov ako spoločné trhové normy, informácie pre spotrebiteľov a organizácie výrobcov a zavádza nové prvky ako napríklad získavanie informácií o trhoch.

Medzinárodné vzťahy v oblasti rybárstva

01-01-2018

Európska únia (EÚ) zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti rybolovu. Únia sa v rámci vonkajšieho rozmeru spoločnej rybárskej politiky (SRP) snaží zabezpečiť, aby sa jej právny rámec neobmedzoval iba na plavidlá EÚ pôsobiace v medzinárodných vodách. Na základe cieľov SRP a zásad dobrej správy je EÚ zapojená do mnohých multilaterálnych dohôd a regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO), ako aj do 30 bilaterálnych dohôd o rybolove.

Európska únia (EÚ) zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti rybolovu. Únia sa v rámci vonkajšieho rozmeru spoločnej rybárskej politiky (SRP) snaží zabezpečiť, aby sa jej právny rámec neobmedzoval iba na plavidlá EÚ pôsobiace v medzinárodných vodách. Na základe cieľov SRP a zásad dobrej správy je EÚ zapojená do mnohých multilaterálnych dohôd a regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO), ako aj do 30 bilaterálnych dohôd o rybolove.

Produkcia akvakultúry v Európskej únii

01-01-2018

Produkcia akvakultúry v Európskej únii relatívne stagnuje v porovnaní s rastúcou mierou produkcie morských plodov z farmového chovu na svetovej úrovni. Počas uplynulých 20 rokov sa Komisia snažila zvýšiť potenciál produkcie EÚ vydávaním rôznych strategických a usmerňujúcich dokumentov a v roku 2016 bola zriadená Poradná rada pre akvakultúru. Tento orgán je zložený zo zástupcov priemyslu a iných príslušných organizácií zainteresovaných strán a poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám a členským ...

Produkcia akvakultúry v Európskej únii relatívne stagnuje v porovnaní s rastúcou mierou produkcie morských plodov z farmového chovu na svetovej úrovni. Počas uplynulých 20 rokov sa Komisia snažila zvýšiť potenciál produkcie EÚ vydávaním rôznych strategických a usmerňujúcich dokumentov a v roku 2016 bola zriadená Poradná rada pre akvakultúru. Tento orgán je zložený zo zástupcov priemyslu a iných príslušných organizácií zainteresovaných strán a poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám a členským štátom.

Integrovaná námorná politika Európskej únie

01-01-2018

Integrovaná námorná politika (INP) Európskej únie (EÚ) predstavuje celostný prístup ku všetkým politikám EÚ týkajúcim sa mora. Je založená na myšlienke, že Únia dokáže koordinovaním širokej škály svojich vzájomne prepojených činností týkajúcich sa oceánov, morí a pobreží získať vyššie výnosy z námorného priestoru s menším vplyvom na životné prostredie. Cieľom INP je preto posilnenie tzv. modrého hospodárstva, ktoré zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené s morom.

Integrovaná námorná politika (INP) Európskej únie (EÚ) predstavuje celostný prístup ku všetkým politikám EÚ týkajúcim sa mora. Je založená na myšlienke, že Únia dokáže koordinovaním širokej škály svojich vzájomne prepojených činností týkajúcich sa oceánov, morí a pobreží získať vyššie výnosy z námorného priestoru s menším vplyvom na životné prostredie. Cieľom INP je preto posilnenie tzv. modrého hospodárstva, ktoré zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené s morom.

Európske rybárstvo v číslach

01-01-2018

Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov v roku 2020 (Tabuľka I), zamestnanosť v odvetviach rybolovu (2017), akvakultúry (2016) a spracovania rýb (2017) (Tabuľka II), produkcia, dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2017 (Tabuľka III), zrejmá spotreba produktov rybolovu a akvakultúry a spotreba na obyvateľa v roku 2017 (Tabuľka IV) a rozdelenie prostriedkov ...

Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov v roku 2020 (Tabuľka I), zamestnanosť v odvetviach rybolovu (2017), akvakultúry (2016) a spracovania rýb (2017) (Tabuľka II), produkcia, dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2017 (Tabuľka III), zrejmá spotreba produktov rybolovu a akvakultúry a spotreba na obyvateľa v roku 2017 (Tabuľka IV) a rozdelenie prostriedkov z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rokoch 2014 až 2020 (Tabuľka V).