11

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Spoločná rybárska politika: vznik a vývoj

01-01-2018

Spoločná rybárska politika (SRP) bola prvýkrát sformulovaná v Rímskej zmluve. Spočiatku bola spojená so spoločnou poľnohospodárskou politikou, postupne sa však osamostatnila. Hlavným cieľom SRP od jej reformy v roku 2002 je zabezpečiť udržateľný rybolov a zaručiť rybárom príjmy a stále zamestnanie. Lisabonská zmluva zavádza v rámci rybárskej politiky niekoľko zmien. V roku 2013 uzavrela Rada s Parlamentom dohodu o novej SRP s cieľom dosiahnuť, aby rybolov a akvakultúra boli udržateľné z environmentálneho ...

Spoločná rybárska politika (SRP) bola prvýkrát sformulovaná v Rímskej zmluve. Spočiatku bola spojená so spoločnou poľnohospodárskou politikou, postupne sa však osamostatnila. Hlavným cieľom SRP od jej reformy v roku 2002 je zabezpečiť udržateľný rybolov a zaručiť rybárom príjmy a stále zamestnanie. Lisabonská zmluva zavádza v rámci rybárskej politiky niekoľko zmien. V roku 2013 uzavrela Rada s Parlamentom dohodu o novej SRP s cieľom dosiahnuť, aby rybolov a akvakultúra boli udržateľné z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska.

Riadenie rybárstva EÚ

01-01-2018

Riadenie rybárstva v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vychádza z potreby zabezpečiť environmentálne udržateľné využívanie morských biologických zdrojov a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia a technické opatrenia.

Riadenie rybárstva v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vychádza z potreby zabezpečiť environmentálne udržateľné využívanie morských biologických zdrojov a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia a technické opatrenia.

Kontrola a presadzovanie právnych predpisov v oblasti rybárstva

01-01-2018

Cieľom kontroly a presadzovania právnych predpisov v oblasti rybárstva je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa rybárstva a v prípade potreby presadiť dodržiavanie týchto pravidiel. V tomto smere sa právomoci a povinnosti delia medzi členské štáty, Komisiu a prevádzkovateľov. Proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá, môže byť vedené konanie o porušení pravidiel.

Cieľom kontroly a presadzovania právnych predpisov v oblasti rybárstva je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa rybárstva a v prípade potreby presadiť dodržiavanie týchto pravidiel. V tomto smere sa právomoci a povinnosti delia medzi členské štáty, Komisiu a prevádzkovateľov. Proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá, môže byť vedené konanie o porušení pravidiel.

Štrukturálna pomoc v sektore rybárstva

01-01-2018

Európska rybárska politika, pôvodne financovaná prostredníctvom finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), bola v rokoch 2007 – 2013 financovaná z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a v súčasnosti využíva finančné prostriedky nového Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), ktorý disponuje rozpočtom vo výške 6,4 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020. ENRF podporuje rybárov pri prechode na udržateľný rybolov, diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev a financuje ...

Európska rybárska politika, pôvodne financovaná prostredníctvom finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), bola v rokoch 2007 – 2013 financovaná z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a v súčasnosti využíva finančné prostriedky nového Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), ktorý disponuje rozpočtom vo výške 6,4 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020. ENRF podporuje rybárov pri prechode na udržateľný rybolov, diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev a financuje projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach.

Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

01-01-2018

Spoločná organizácia trhov (SOT) s produktmi rybolovu a akvakultúry bola prvou zložkou spoločnej rybárskej politiky (SRP). Celkovo je cieľom súčasnej SOT chrániť výrobcov a zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť a hospodársku životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Zlepšuje a posilňuje kľúčové prvky spoločnej organizácie trhov ako spoločné trhové normy, informácie pre spotrebiteľov a organizácie výrobcov a zavádza nové prvky ako napríklad získavanie informácií o trhoch.

Spoločná organizácia trhov (SOT) s produktmi rybolovu a akvakultúry bola prvou zložkou spoločnej rybárskej politiky (SRP). Celkovo je cieľom súčasnej SOT chrániť výrobcov a zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť a hospodársku životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Zlepšuje a posilňuje kľúčové prvky spoločnej organizácie trhov ako spoločné trhové normy, informácie pre spotrebiteľov a organizácie výrobcov a zavádza nové prvky ako napríklad získavanie informácií o trhoch.

Medzinárodné vzťahy v oblasti rybárstva

01-01-2018

Európska únia (EÚ) zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti rybárstva. Únia sa v rámci vonkajšieho rozmeru spoločnej rybárskej politiky (SRP) snaží zabezpečiť, aby sa jej právny rámec neobmedzoval iba na plavidlá EÚ pôsobiace v medzinárodných vodách. Na základe cieľov SRP a zásad dobrej správy je EÚ zapojená do mnohých multilaterálnych dohôd a regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO), ako aj do 30 bilaterálnych rybárskych dohôd.

Európska únia (EÚ) zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti rybárstva. Únia sa v rámci vonkajšieho rozmeru spoločnej rybárskej politiky (SRP) snaží zabezpečiť, aby sa jej právny rámec neobmedzoval iba na plavidlá EÚ pôsobiace v medzinárodných vodách. Na základe cieľov SRP a zásad dobrej správy je EÚ zapojená do mnohých multilaterálnych dohôd a regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO), ako aj do 30 bilaterálnych rybárskych dohôd.

Produkcia akvakultúry v Európskej únii

01-01-2018

Produkcia akvakultúry v Európskej únii relatívne stagnuje v porovnaní s rastúcou mierou produkcie morských plodov z farmového chovu na svetovej úrovni. Počas uplynulých 20 rokov sa Komisia snažila zvýšiť potenciál produkcie EÚ vydávaním rôznych strategických a usmerňujúcich dokumentov a v roku 2016 bola zriadená Poradná rada pre akvakultúru. Tento orgán je zložený zo zástupcov priemyslu a iných príslušných organizácií zainteresovaných strán a poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám a členským ...

Produkcia akvakultúry v Európskej únii relatívne stagnuje v porovnaní s rastúcou mierou produkcie morských plodov z farmového chovu na svetovej úrovni. Počas uplynulých 20 rokov sa Komisia snažila zvýšiť potenciál produkcie EÚ vydávaním rôznych strategických a usmerňujúcich dokumentov a v roku 2016 bola zriadená Poradná rada pre akvakultúru. Tento orgán je zložený zo zástupcov priemyslu a iných príslušných organizácií zainteresovaných strán a poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám a členským štátom.

Integrovaná námorná politika Európskej únie

01-01-2018

Integrovaná námorná politika (INP) Európskej únie (EÚ) predstavuje celostný prístup ku všetkým politikám EÚ týkajúcim sa mora. Je založená na myšlienke, že Únia dokáže koordinovaním širokej škály svojich vzájomne prepojených činností týkajúcich sa oceánov, morí a pobreží získať vyššie výnosy z námorného priestoru s menším vplyvom na životné prostredie. Cieľom INP je preto posilnenie tzv. modrého hospodárstva, ktoré zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené s morom.

Integrovaná námorná politika (INP) Európskej únie (EÚ) predstavuje celostný prístup ku všetkým politikám EÚ týkajúcim sa mora. Je založená na myšlienke, že Únia dokáže koordinovaním širokej škály svojich vzájomne prepojených činností týkajúcich sa oceánov, morí a pobreží získať vyššie výnosy z námorného priestoru s menším vplyvom na životné prostredie. Cieľom INP je preto posilnenie tzv. modrého hospodárstva, ktoré zahŕňa všetky hospodárske činnosti spojené s morom.

Európske rybárstvo v číslach

01-01-2018

Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov v roku 2020 (Tabuľka I), zamestnanosť v odvetviach rybolovu (2017), akvakultúry (2016) a spracovania rýb (2017) (Tabuľka II), produkcia, dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2017 (Tabuľka III), zrejmá spotreba produktov rybolovu a akvakultúry a spotreba na obyvateľa v roku 2017 (Tabuľka IV) a rozdelenie prostriedkov ...

Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov v roku 2020 (Tabuľka I), zamestnanosť v odvetviach rybolovu (2017), akvakultúry (2016) a spracovania rýb (2017) (Tabuľka II), produkcia, dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2017 (Tabuľka III), zrejmá spotreba produktov rybolovu a akvakultúry a spotreba na obyvateľa v roku 2017 (Tabuľka IV) a rozdelenie prostriedkov z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rokoch 2014 až 2020 (Tabuľka V).

Nadchádzajúce podujatia

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Ďalšie podujatia -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: Inside the New European Bauhaus
Ďalšie podujatia -
EPRS
16-03-2021
Public Hearing on Defence planning and procurement in the EU - a joint approach
Vypočutie -
SEDE

Partneri