13

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Európsky parlament: organizácia a činnosť

01-02-2018

Organizáciu a činnosť Európskeho parlamentu upravuje jeho rokovací poriadok. Činnosti Parlamentu usmerňujú politické orgány, výbory, delegácie a politické skupiny.

Organizáciu a činnosť Európskeho parlamentu upravuje jeho rokovací poriadok. Činnosti Parlamentu usmerňujú politické orgány, výbory, delegácie a politické skupiny.

Postupy medzivládneho rozhodovania

01-02-2018

Postup rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach, ako sú posilnená spolupráca, určité vymenovania a revízia zmlúv, je odlišný od bežného postupu v rámci riadneho legislatívneho postupu. Dominantnou črtou v týchto oblastiach je silnejší prvok medzivládnej spolupráce. Problémy spojené s krízou verejného dlhu vyvolali zvýšenú mieru využívania takýchto rozhodovacích mechanizmov, a to najmä v rámci európskej správy hospodárskych záležitostí ...

Postup rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach, ako sú posilnená spolupráca, určité vymenovania a revízia zmlúv, je odlišný od bežného postupu v rámci riadneho legislatívneho postupu. Dominantnou črtou v týchto oblastiach je silnejší prvok medzivládnej spolupráce. Problémy spojené s krízou verejného dlhu vyvolali zvýšenú mieru využívania takýchto rozhodovacích mechanizmov, a to najmä v rámci európskej správy hospodárskych záležitostí.

Lisabonská zmluva

01-01-2018

Tento prehľad obsahuje informácie o okolnostiach vzniku Lisabonskej zmluvy a jej najdôležitejších ustanoveniach. Cieľom je predstaviť historický kontext, v ktorom tento najnovší základný text EÚ vznikal z dokumentov, ktoré existovali pred ním. Osobitné ustanovenia (s odkazmi na články) a ich vplyv na politiky Európskej únie sú podrobne vysvetlené v jednotlivých informačných listoch, kde sú uvedené základné skutočnosti týkajúce sa príslušných politík a otázok.

Tento prehľad obsahuje informácie o okolnostiach vzniku Lisabonskej zmluvy a jej najdôležitejších ustanoveniach. Cieľom je predstaviť historický kontext, v ktorom tento najnovší základný text EÚ vznikal z dokumentov, ktoré existovali pred ním. Osobitné ustanovenia (s odkazmi na články) a ich vplyv na politiky Európskej únie sú podrobne vysvetlené v jednotlivých informačných listoch, kde sú uvedené základné skutočnosti týkajúce sa príslušných politík a otázok.

Zásada subsidiarity

01-01-2018

Zásada subsidiarity stanovená v Zmluve o Európskej únii vymedzuje v oblastiach, ktoré nepatria do výlučnej právomoci Európskej únie, podmienky, za ktorých sa uprednostňuje, aby Únia konala namiesto členských štátov.

Zásada subsidiarity stanovená v Zmluve o Európskej únii vymedzuje v oblastiach, ktoré nepatria do výlučnej právomoci Európskej únie, podmienky, za ktorých sa uprednostňuje, aby Únia konala namiesto členských štátov.

Európsky parlament: Právomoci

01-01-2018

Parlament uplatňuje svoje inštitucionálne postavenie pri tvorbe európskych politík vykonávaním rôznych funkcií. Účasť na legislatívnom procese, rozpočtové a kontrolné právomoci, spoluúčasť na revízii zmlúv a právo vystupovať pred Európskym súdnym dvorom umožňujú Parlamentu dohliadať nad dodržiavaním demokratických zásad na európskej úrovni.

Parlament uplatňuje svoje inštitucionálne postavenie pri tvorbe európskych politík vykonávaním rôznych funkcií. Účasť na legislatívnom procese, rozpočtové a kontrolné právomoci, spoluúčasť na revízii zmlúv a právo vystupovať pred Európskym súdnym dvorom umožňujú Parlamentu dohliadať nad dodržiavaním demokratických zásad na európskej úrovni.

Európsky parlament: vzťahy s národnými parlamentmi

01-01-2018

Pokrok v európskej integrácii zmenil úlohu národných parlamentov. Vytvorili sa rôzne nástroje spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom zaručiť účinnú demokratickú kontrolu európskych právnych predpisov na všetkých úrovniach. Táto tendencia bola posilnená ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou.

Pokrok v európskej integrácii zmenil úlohu národných parlamentov. Vytvorili sa rôzne nástroje spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom zaručiť účinnú demokratickú kontrolu európskych právnych predpisov na všetkých úrovniach. Táto tendencia bola posilnená ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou.

Európska rada

01-10-2017

Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, zabezpečuje potrebný impulz na rozvoj Európskej únie a stanovuje všeobecné politické usmernenia. Aj predseda Komisie je členom Európskej rady, ale bez hlasovacieho práva. Predseda Európskeho parlamentu vystupuje s príhovorom na začiatku zasadnutí Európskej rady. Lisabonskou zmluvou sa Európska rada ustanovila ako inštitúcia Únie s dlhodobým predsedníctvom.

Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, zabezpečuje potrebný impulz na rozvoj Európskej únie a stanovuje všeobecné politické usmernenia. Aj predseda Komisie je členom Európskej rady, ale bez hlasovacieho práva. Predseda Európskeho parlamentu vystupuje s príhovorom na začiatku zasadnutí Európskej rady. Lisabonskou zmluvou sa Európska rada ustanovila ako inštitúcia Únie s dlhodobým predsedníctvom.

Rada Európskej únie

01-10-2017

Rada spolu s Európskym parlamentom prijíma právne predpisy Európskej únie v podobe nariadení a smerníc a pripravuje rozhodnutia a nezáväzné odporúčania. V oblasti svojich právomocí rozhoduje jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne podľa právneho základu aktov, ktoré si vyžadujú jej schválenie.

Rada spolu s Európskym parlamentom prijíma právne predpisy Európskej únie v podobe nariadení a smerníc a pripravuje rozhodnutia a nezáväzné odporúčania. V oblasti svojich právomocí rozhoduje jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne podľa právneho základu aktov, ktoré si vyžadujú jej schválenie.

Nadchádzajúce podujatia

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Ďalšie podujatia -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Vypočutie -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Vypočutie -
FEMM LIBE

Partneri