10

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Efektívnosť využívania zdrojov a obehové hospodárstvo

01-04-2018

Dôsledkom súčasných i predchádzajúcich spôsobov využívania zdrojov je vysoká úroveň znečistenia, zhoršovanie kvality životného prostredia a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Politika EÚ v oblasti odpadu má dlhú históriu a tradične sa zameriava na odpadové hospodárstvo, ktoré je udržateľnejšie z hľadiska životného prostredia. Tento trend by mal transformovaním hospodárstva EÚ na trvalo udržateľné hospodárstvo do roku 2050 zvrátiť plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a balík pre obehové hospodárstvo ...

Dôsledkom súčasných i predchádzajúcich spôsobov využívania zdrojov je vysoká úroveň znečistenia, zhoršovanie kvality životného prostredia a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Politika EÚ v oblasti odpadu má dlhú históriu a tradične sa zameriava na odpadové hospodárstvo, ktoré je udržateľnejšie z hľadiska životného prostredia. Tento trend by mal transformovaním hospodárstva EÚ na trvalo udržateľné hospodárstvo do roku 2050 zvrátiť plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a balík pre obehové hospodárstvo. Štyri nové smernice o odpade v rámci nového balíka opatrení pre obehové hospodárstvo zavádzajú nové ciele nakladania s odpadom v oblasti prevencie, opätovného využívania, recyklácie a skládkovania.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Chemické látky a pesticídy

01-02-2018

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach a pesticídoch je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru harmonizovaných obmedzení uvádzania určitých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok. Pod pojmom „pesticídy“ sú zoskupené látky, ktoré sa používajú na potláčanie ...

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach a pesticídoch je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru harmonizovaných obmedzení uvádzania určitých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok. Pod pojmom „pesticídy“ sú zoskupené látky, ktoré sa používajú na potláčanie, vyničenie organizmov, ktoré sa považujú za škodlivé, a na ich predchádzanie. Patria medzi ne biocídne výrobky a prípravky na ochranu rastlín. Najdôležitejším úspechom na úrovni EÚ je nariadenie REACH, ktoré upravuje registráciu, hodnotenie a autorizáciu nebezpečných látok a obmedzenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Biodiverzita, využívanie pôdy a lesné hospodárstvo

01-02-2018

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992, predstavuje vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite významný krok vpred v snahe o ochranu biodiverzity a prírody. EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázok týkajúcich sa straty biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. EÚ sa v roku 2011 zaviazala, že do roku 2020 zastaví stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ. Stále nesplnené zostávajú ...

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992, predstavuje vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite významný krok vpred v snahe o ochranu biodiverzity a prírody. EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázok týkajúcich sa straty biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. EÚ sa v roku 2011 zaviazala, že do roku 2020 zastaví stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ. Stále nesplnené zostávajú ďalšie ciele stanovené v smernici o biotopoch alebo v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Očakáva sa, že celosvetová Parížska dohoda o zmene klímy, ktorá bola dosiahnutá v decembri 2015 a ktorej cieľom je zmiernenie účinkov zmeny klímy, a následné právne predpisy EÚ na vykonávanie tejto dohody budú mať v nasledujúcich desaťročiach pozitívny vplyv na zachovanie biodiverzity a lesov. Od roku 1992 predstavuje program LIFE najdôležitejší finančný nástroj na ochranu biodiverzity a lesov v EÚ.

Boj proti zmene klímy

01-02-2018

Európska únia (EÚ) patrí medzi popredné veľké ekonomiky, pokiaľ ide o boj proti emisiám skleníkových plynov (GHG). Do roku 2018 znížila emisie skleníkových plynov o 23 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zaviazala sa dosiahnuť do roku 2030 zníženie o 40 %. V decembri 2019 Európska komisia predstavila európsku zelenú dohodu, ktorá je balíkom opatrení zameraných na zvýšenie jej ambícií v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030 a na dekarbonizáciu hospodárstva EÚ do roku 2050 v ...

Európska únia (EÚ) patrí medzi popredné veľké ekonomiky, pokiaľ ide o boj proti emisiám skleníkových plynov (GHG). Do roku 2018 znížila emisie skleníkových plynov o 23 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zaviazala sa dosiahnuť do roku 2030 zníženie o 40 %. V decembri 2019 Európska komisia predstavila európsku zelenú dohodu, ktorá je balíkom opatrení zameraných na zvýšenie jej ambícií v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030 a na dekarbonizáciu hospodárstva EÚ do roku 2050 v súlade s jej záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Udržateľná spotreba a výroba

01-11-2017

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt ...

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.

Nadchádzajúce podujatia

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Seminár -
STOA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Vypočutie -
FEMM
08-12-2020
EPRS online policy roundtable: Towards European economic recovery [...]
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri