Den audiovisuella politiken och mediepolitiken

01-11-2017

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som för närvarande håller på att ses över (2017). Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (inte minst filmbranschen) är delprogrammet Media, som ingår i Kreativa Europa. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna begärs att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”.

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som för närvarande håller på att ses över (2017). Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (inte minst filmbranschen) är delprogrammet Media, som ingår i Kreativa Europa. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna begärs att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”.