Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och fördraget

01-04-2018

När Romfördraget trädde i kraft ersattes medlemsstaternas nationella jordbrukspolitik av interventionsmekanismer på gemenskapsnivå. Grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken har förblivit oförändrad sedan Romfördraget, med undantag för reglerna om beslutsfattande. Genom Lissabonfördraget fastställs medbeslutandeförfarandet som parlamentets ordinarie lagstiftningsförfarande för den gemensamma jordbrukspolitiken och ersätter samrådsförfarandet.

När Romfördraget trädde i kraft ersattes medlemsstaternas nationella jordbrukspolitik av interventionsmekanismer på gemenskapsnivå. Grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken har förblivit oförändrad sedan Romfördraget, med undantag för reglerna om beslutsfattande. Genom Lissabonfördraget fastställs medbeslutandeförfarandet som parlamentets ordinarie lagstiftningsförfarande för den gemensamma jordbrukspolitiken och ersätter samrådsförfarandet.