Skyddet för de grundläggande rättigheterna i EU

01-03-2018

Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, enligt vad som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). För att se till att dessa värden respekteras fastställs i artikel 7 i EU-fördraget en EU-mekanism för att fastställa huruvida det föreligger allvarliga åsidosättanden från en medlemsstats sida, och huruvida påföljder ska utdömas, och denna har nyligen aktiverats för första gången. EU är också bundet av sin stadga om de grundläggande rättigheterna, som fastställer de rättigheter som både Europeiska unionen och medlemsstaterna måste respektera när de genomför unionslagstiftningen. EU har också åtagit sig att ansluta sig till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, enligt vad som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). För att se till att dessa värden respekteras fastställs i artikel 7 i EU-fördraget en EU-mekanism för att fastställa huruvida det föreligger allvarliga åsidosättanden från en medlemsstats sida, och huruvida påföljder ska utdömas, och denna har nyligen aktiverats för första gången. EU är också bundet av sin stadga om de grundläggande rättigheterna, som fastställer de rättigheter som både Europeiska unionen och medlemsstaterna måste respektera när de genomför unionslagstiftningen. EU har också åtagit sig att ansluta sig till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.