Kemikalier och bekämpningsmedel

01-02-2018

Syftet med EU:s lagstiftning om kemikalier och bekämpningsmedel är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av farliga ämnen. Med bekämpningsmedel menas en grupp ämnen som används för att minska, utrota och stoppa organismer som anses skadliga. De omfattar biocidprodukter och växtskyddsmedel. Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av farliga ämnen. Inom ramen för den europeiska gröna given och särskilt den nya kemikaliestrategin för hållbarhet, strategin från jord till bord och strategin för biologisk mångfald kommer EU-lagstiftningen i dessa frågor att ses över inom kort.

Syftet med EU:s lagstiftning om kemikalier och bekämpningsmedel är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av farliga ämnen. Med bekämpningsmedel menas en grupp ämnen som används för att minska, utrota och stoppa organismer som anses skadliga. De omfattar biocidprodukter och växtskyddsmedel. Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av farliga ämnen. Inom ramen för den europeiska gröna given och särskilt den nya kemikaliestrategin för hållbarhet, strategin från jord till bord och strategin för biologisk mångfald kommer EU-lagstiftningen i dessa frågor att ses över inom kort.