Parlamentarisk kontroll av säkerhets- och underrättelsetjänster i Europeiska Unionen

15-06-2011

I studien utvärderas den kontroll av de nationella säkerhets- och underrättelsetjänsterna som utövas av parlament och andra ickeparlamentariska kontrollorgan. Syftet är att fastställa god praxis för Europaparlamentets strategi för att förstärka kontrollen över Europol, Eurojust, Frontex och i viss utsträckning även EU:s lägescentral Sitcen. En rad detaljerade rekommendationer läggs fram (bland annat om tillgången till sekretessbelagda uppgifter). Rekommendationerna bygger på ingående utvärderingar av följande aspekter: 1) De fyra organens nuvarande funktioner och befogenheter, 2) Befintliga ordningar för den kontroll som utövas av Europaparlamentet, de gemensamma tillsynsmyndigheterna och de nationella parlamenten samt 3) De rättsliga och institutionella regelverken för parlamentarisk och annan särskild kontroll av säkerhets- och underrättelsetjänsterna i EU:s medlemsstater samt andra större demokratier.

I studien utvärderas den kontroll av de nationella säkerhets- och underrättelsetjänsterna som utövas av parlament och andra ickeparlamentariska kontrollorgan. Syftet är att fastställa god praxis för Europaparlamentets strategi för att förstärka kontrollen över Europol, Eurojust, Frontex och i viss utsträckning även EU:s lägescentral Sitcen. En rad detaljerade rekommendationer läggs fram (bland annat om tillgången till sekretessbelagda uppgifter). Rekommendationerna bygger på ingående utvärderingar av följande aspekter: 1) De fyra organens nuvarande funktioner och befogenheter, 2) Befintliga ordningar för den kontroll som utövas av Europaparlamentet, de gemensamma tillsynsmyndigheterna och de nationella parlamenten samt 3) De rättsliga och institutionella regelverken för parlamentarisk och annan särskild kontroll av säkerhets- och underrättelsetjänsterna i EU:s medlemsstater samt andra större demokratier.

Extern avdelning

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)