Fördelningen mellan olika transportsätt för godstransport till och från EU:s hamnar

16-03-2015

I denna studie klarläggs fördelningen mellan olika transportsätt avseende hamntrafiken i EU. Studien sammanställer uppgifter om hamntrafiken och dess särdrag och analyserar de olika transportsätt som används för att sammanlänka hamnar med varors slutdestination, inbegripet omlastning, närsjöfartsverksamhet och inlandshamnar. Den fungerar som underlag för utvärderingen av vilka framsteg som gjorts för att uppnå de politiska målen om en omställning från vägtransporter till alternativa transportsätt.

I denna studie klarläggs fördelningen mellan olika transportsätt avseende hamntrafiken i EU. Studien sammanställer uppgifter om hamntrafiken och dess särdrag och analyserar de olika transportsätt som används för att sammanlänka hamnar med varors slutdestination, inbegripet omlastning, närsjöfartsverksamhet och inlandshamnar. Den fungerar som underlag för utvärderingen av vilka framsteg som gjorts för att uppnå de politiska målen om en omställning från vägtransporter till alternativa transportsätt.