Godstransporter på väg: varför EU:s befraktare föredrar lastbil fram tåg

Studie 16-03-2015

Detta är en bedömning av de faktorer som påverkar befraktarnas val av transportslag i EU, och det förklaras varför de ofta föredrar väg framför järnväg. Med utgångspunkt i en analys av långsiktiga utvecklingstendenser inom godstransporterna, flera nationella fallstudier (Tyskland, Polen, Frankrike, Italien och Spanien) och intervjuer med verksamma i näringen undersöker studien de faktorer som i första hand avgör valet av godstransportslag. I det avslutande kapitlet lämnas rekommendationer om de viktigaste inslagen i en effektiv strategi för att främja användningen av järnvägen, med utgångspunkt i erfarenheter från tidigare politiska val.