Kommande evenemang

Inga händelser på gång

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och enheten för vetenskaplig framsyn (Stoa) och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.