Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Парламентът призовава европейците да преминат към кръгова икономика чрез по-ефективно използване на суровините и намаляване на отпадъците

Европейският съюз произвежда над 2,2 млрд. тона отпадъци годишно. В момента той обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като кръгова икономика.

Какво представлява кръговата икономика


Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, могат да продължат да се използват по друг начин. Това може да се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Част от традиционния модел е и вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли и потребителите да бъдат принудени да си купят нови. Европейският парламент се обявява срещу тази практика, която пилее ресурси.

Инфографиката показва модел на кръговата икономика с различните етапи, през които преминава даден продукт: набавяне на суровини, устойчив дизайн, производство, дистрибуция, потребление, поправка и повторна употреба, разделно събиране и управление на отпадъците.
Как функционира кръговата икономика

Какви са ползите от преход към кръгова икономика

 

Опазване на околната среда


Повторното използване и рециклирането на продукти намалява нуждата от добив на природни ресурси и ограничава свързаните с това щети за екосистемите, които застрашават биоразнообразието.

Кръговата икономика допринася и за намаляване на емисиите на парникови газове. Данни на Европейската агенция за околна среда показват, че промишлените процеси и използването на продукти отговарят за 9,1% от емисиите на парникови газове в ЕС, а 3,3% от емисиите са свързани с управлението на отпадъците.

Проектирането на по-ефективни и по-устойчиви продукти би помогнало за ограничаване на потреблението на енергия и други ресурси. По оценки над 80% от отражението на един продукт върху околната среда се определя още в началната фаза на проектиране.

Преминаването към надеждни продукти, които могат да бъдат използвани многократно, да бъдат подобрявани и ремонтирани би довело до трупането на по-малко отпадъци.

Пакетирането се превръща във все по-голям проблем – всеки европеец генерира близо 180 кг отпадъци от опаковки на година. Подобряването на дизайна на опаковките трябва да бъде свързано с насърчаването на повторната употреба и рециклирането.

Намаляване на зависимостта от суровини


Населението на света расте, а това води до ръст на търсенето на суровини. Добивът на суровини обаче се сблъсква с естествени ограничения.

Много от страните в ЕС не разполагат с достатъчно количество суровини. Данни на Евростат показват, че ЕС внася около половината от суровините, които потребява.

Общата сума на вноса и износа на суровини от ЕС е нараснал трикратно от 2002 г. Макар че износът расте по-бързо от вноса, ЕС продължава да внася повече, отколкото изнася, което намира отражение в търговски дефицит от 35,5 млрд. евро за 2021 г.

Рециклирането на суровини намалява рисковете, свързани с тяхното набавяне – ЕС става по-малко зависим от световни кризи, изменения в цените и геополитически натиск.

Това важи с особена сила за ключови суровини, нужни за развитието на технологии за постигане на целите относно климата, като батериите и електрическите двигатели.

Създаване на работни места и спестяване на разходи


Ефективното използване на ресурсите е ключово за засилване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на условия за растеж и откриване на нови работни места. Според прогнози преходът към кръгова икономика може да създаде 700 000 работни места в ЕС до 2030 г.

Проектирането на продуктите и материалите по начин, който позволява многократно използване и рециклиране, ще стимулира иновациите в различни сектори на икономиката.

Потребителите ще получат също така достъп до по-устойчиви и икономични продукти, което ще им спести разходи в дългосрочен план и ще подобри качеството на живота им.

Какво прави ЕС за преминаване към кръгова икономика


Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството.

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.

Европейската комисия представи първи пакет от мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика през март 2022 г. Той включва предложения за устойчивост на продуктите, актуализиране на правилата за строителните продукти и стратегия за текстилните продукти.

През ноември 2022 г. Комисията предложи нови европейски правила за опаковките. Те включват изисквания за подобряване на дизайна и информативната стойност на опаковките, както и за насърчаване на повторното използване и рециклирането. Предвижда се преминаване към пластмаса на биологична основа, която се разгражда.