Кръгова икономика: нови цели на ЕС за рециклиране

Законодателният пакет за кръговата икономика изисква повече отпадъци в ЕС да се насочват към рециклиране, вместо да се изхвърлят на сметище.

Кръгова икономика: Европа залага на по-добро използване на отпадъците

Управлението на отпадъци по един по-ефективен начин е първа стъпка към изграждането на кръгова икономика, в която по-голямата част от материалите и продуктите се рециклират и се използват отново и отново.

 

На 18 април Парламентът прие законодателен пакет, който налага обвързващи цели за дела на отпадъците, които държавите в ЕС рециклират, и за намаляване на използването на сметища.

 

По-амбициозни цели в Европа

 

Новите правила определят, че всички страни в ЕС трябва да рециклират до 2025 г. поне 55% от общинската смет (от домакинства и предприятия). Към 2030 г. делът на рециклираните отпадъци трябва да достигне 60%, а до 2035 г. - 65%.

 

При отпадъците от опаковки общата цел за ЕС е към 2025 г. да се рециклират 65%, а към 2030 г. - 70%. Заложени са и конкретни цели по видове опаковки:

 

Вид опаковка

Към 2025 г.

Към 2030 г.

Общо опаковки

65%

70%

Пластмаса

50%

55%

Дърво

25%

30%

Черни метали

70%

80%

Алуминий

50%

60%

Стъкло

70%

75%

Хартия и картон

75%

85%

 

Същевременно се налагат изисквания за ограничаване на отпадъците, които се изхвърлят на сметище. Те трябва да съставляват не повече от 10% от цялата общинска смет към 2035 г.

 

Отпадъците имат значение

 

По-доброто управление на отпадъците би имало положително въздействие върху живота ни. Сметищата отделят метан, който е парников газ, и могат да замърсят въздуха, водите и почвата. Част от материалите, които се изхвърлят, могат да се използват повторно в производството, което би спестило разходи.

 

Въпреки че в последните години управлението на отпадъци в Европа се подобрява, все още голяма част от тях попада на сметища. В България този дял е 64%, като средно в ЕС той е 25%.

Следващи стъпки

Законодателството трябва да получи официално одобрение от Съвета, преди да влезе в сила.