Промени в климата: ролята на горите за по-малко парникови газове

Чрез способността си да абсорбират въглероден диоксид дърветата допринасят за по-малък въглероден отпечатък. Научете как ЕС работи за съхраняване на горите.

Европейският съюз взема мерки в редица области, за да намали емисиите си и да противодейства на промените в климата. Една от тези области е управлението на горите - ЕС работи по планове за тяхната защита като важен инструмент за извеждане на емисии от въздуха.

През март 2023 г. Европейският парламент одобри нови правила относно емисиите, свързани с използването на земи, промените в използването на земи и горските стопанства. Целта е към 2030 г. в този сектор да бъдат абсорбирани 15% повече парникови газове, отколкото в момента. Правилата следва да бъдат одобрени официално и от Съвета.
 

Горите в ЕС и тяхното значение

 

Горите поглъщат еквивалента на 7% от общите емисии на парникови газове в ЕС всяка година. В ЕС има 159 млн. хектара гори, като те покриват 43,5% от общата суша в ЕС. Горското покритие варира силно по държави − от малко повече от 10% в Малта до близо 70% във Финландия.

Освен ролята им за извеждане на въглероден диоксид от въздуха горите изпълняват и други полезни функции: те защитават почвата от ерозия, осигуряват местообитание за множество видове, участват във водния кръговрат и регулират местния климат.

В контекста на политиката за климата горите се свързват с начина на ползване на земите от хората. Когато увеличаваме горските фондове, това допринася за по-малко въглероден диоксид в атмосферата. Когато режем дървета или когато превръщаме горите в обработваеми земи или пасища, това има потенциал да увеличи присъствието на парникови газове.

Инфографика за горските площи в ЕС и по страни членки
Научете какви са горските площи в ЕС и в отделните страни

Новите правила

 

Правилата, приети от Парламента през март 2023 г., ще увеличат площите, които абсорбират въглероден диоксид, като например се възстановят влажни или блатисти зони, спре се обезлесяването и се засадят нови гори. Това ще помогне за извеждането на поне 310 млн. тона еквивалент на CO2 от атмосферата и постигането или надхвърлянето на зададената цел за 55% по-малко емисии до 2030 г. спрямо 1990 г.

От 2026 г. страните в ЕС ще имат обвързващи цели за нетното намаляване на парниковите газове благодарение на горите и промените в използването на земи. Дотогава страните ще трябва да направят така, че емисиите, свързани с този сектор, да не надвишават абсорбираните количества парникови газове.

Гласуваните от Парламента правила подобряват отчетността и дават по-голяма гъвкавост на страните - например, ако те са засегнати от горски пожари, бури или вредители, това ще се отрази на техните задължения по законодателството.

Освен това страните ще могат да приспадат част от нетните намаления на парникови газове в този сектор спрямо националните цели в други сектори (транспорт, отопление на сгради, селско стопанство, управление на отпадъци).

Инфографика, показваща че горите в ЕС абсорбират 249 млн. тона еквивалент на СО2, или около 7% от годишните емисии на парникови газове в ЕС
Горите абсорбират част от парниковите газове в атмосферата

Усилията на ЕС за намаляване на парниковите газове


Промените в правилата за сектора на земеползването и горите са част от законодателния пакет "Подготвени за цел 55%", който цели да създаде условия за постигането на целта за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г.

Други законодателни актове в пакета са насочени към търговията с разрешителни за емисии, разпределението на усилията за намаляване на емисиите между държавите в ЕС, емисиите от автомобилите, набавянето на енергия от възобновяеми източници и спестяването на енергия.

Материалът бе първоначално публикуван на 13 септември 2017 г. и е актуализиран най-скоро през март 2023 г.

Статии по темата