Намаляване на емисиите на парникови газове: националните цели за 2030 г.

Регламентът за разпределяне на усилията определя приноса на всяка от страните в ЕС към общото намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г.

Електрическа кола се зарежда
Eлектрическите автомобили не генерират емисии при придвижване и могат да помогнат за намаляване на емисиите от транспорта

Национални цели за климата


Всички държави в ЕС са поели ангажимент да работят за намаляване на опасността от отрицателни изменения в климата. Законодателният акт за климата заложи като цели намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г. и постигането на нулеви емисии до 2050 г. Европейският съюз взема мерки в различни области, за да осъществи тези цели. Вижте нашата инфографика за осъществения напредък.

Една от тези мерки е Регламентът за разпределянето на усилията, който определя намалението на емисиите в секторите транспорт, селско стопанство, сгради и управление на отпадъците. Тези сектори към момента не са обхванати от Европейската схема за търговия с емисии и са отговорни за по-голямата част от парниковите газове в ЕС – техният дял в общите емисии е около 60%.

Регламентът за разпределяне на усилията определя обвързващи цели за държавите в ЕС в обхванатите сектори за периода 2021-2030 г., както и индикатори за оценяване на напредъка. Общата цел е разбита по държави, за да се гарантира справедливият принос на всички.

Европейският парламент гласува през март 2023 г. за по-рязко намаляване на парниковите газове до 2030 г.: с 40% вместо 30% в сравнение с нивата от 2005 г.

Какви са целите за отделните държави

Всички страни в ЕС ще трябва да намалят емисиите си с между 10% и 50%. Националните цели варират съобразно брутния вътрешен продукт на глава от населението, като се дава възможност за определена гъвкавост при постигане на целите. Страните от ЕС ще трябва също така да не надвишават годишните си квоти за емисии на парникови газове.

Целите за всяка държава членка са следните:

Държава

Предишна цел за 2030 г спрямо 2005 г.

Нова цел за 2030 г. спрямо 2005 г.

Люксембург

-40%

-50%

Швеция

-40%

-50%

Дания

-39%

-50%

Финландия

-39%

-50%

Германия

-38%

-50%

Франция

-37%

-47,5%

Нидерландия

-36%

-48%

Австрия

-36%

-48%

Белгия

-35%

-47%

Италия

-33%

-43,7%

Ирландия

-30%

-42%

Испания

-26%

-37,7%

Кипър

-24%

-32%

Малта

-19%

-19%

Португалия

-17%

-28,7%

Гърция

-16%

-22,7%

Словения

-15%

-27%

Чехия

-14%

-26%

Естония

-13%

-24%

Словакия

-12%

-22,7%

Литва

-9%

-21%

Полша

-7%

-17,7%

Хърватия

-7%

-16,7%

Унгария

-7%

-18,7%

Латвия

-6%

-17%

Румъния

-2%

-12,7%

България

0%

-10%

Източник: Предложение на Европейската комисия за актуализация на Регламента за споделяне на усилията

Ако страните се затрудняват да постигнат изискванията за дадена година, те ще могат да се възползват от по-малки емисии в предишни години, да ползват предварително част от планираните емисии в последващи години или да обменят част от квотите си с други страни членки. Правилата обаче определят граници за извършването на такива операции.

По настояване на Парламента информация за изпълнението на националните задължения по законодателството ще бъде оповестявана в леснодостъпна форма. Това ще направи процеса по-прозрачен и ще гарантира отчетност.

Правилата трябва да бъдат одобрени официално и от Съвета, преди да влязат в сила.

Автомобили отделят изгорели газове в задръстване на пътя
Правилата за разпределяне на усилията между държавите в ЕС засягат сектора на транспорта ©AP Images/European Union-EP

Усилията на ЕС за намаляване на емисиите

Други инициативи на ЕС също допринасят за намаляването на емисиите: