Инфографика: напредъкът на ЕС по целите за 2020 г. в областта на климата

Европейският съюз постигна и надхвърли целите си за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Научете от нашите инфографики за резултатите.

Борбата с промените в климата е ключов приоритет за ЕС. Страните членки са се ангажирали с измерими цели в различни сектори. По-долу представяме данните за постигнатото.

Инфографика: намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС от 1990 г. до 2020 г. и цели до 2050  г.
Емисиите на парникови газове в ЕС: данни, прогнози и цели на ЕС

Целите в областта на климата за 2020 г.


Целите за 2020 г. бяха зададени в законодателен пакет за климата и енергетиката, одобрен през 2008 г. Те включваха намаление на емисиите на парникови газове с 20% в сравнение с нивата от 1990 г.

Научете повече за различните видове парникови газове и за тяхното влияние върху глобалното затопляне.

По предварителни оценки емисиите на ЕС през 2020 г. са били с 31% по-ниски спрямо 1990 г., което означава, че те са били с 11 процентни пункта под заложената цел. Окончателните данни за 2019 г. показват, че емисиите са били с 24% по-ниски от тези през 1990 г. Значителното допълнително намаляване на емисиите през 2020 г. се дължи в голяма степен на последиците от пандемията от COVID-19.

Последните прогнози на държавите членки обаче показват, че въз основа на настоящите мерки емисиите ще намалеят с 41% до 2030 г. Официалната цел на ЕС за 2030 г., заложена в законодателния акт за климата, е за съкращение с поне 55% спрямо 1990 г.

ЕС работи по приемането на пакет от законодателни мерки, известен като „Подготвени за цел 55“, за да реализира целите на Европейския зелен пакт за 2030 г. и за нулеви нетни емисии до 2050 г.

Открийте повече данни и факти за измененията на климата в Европа.

Напредъкът в енергетиката и промишлеността


За да постигне целите си в областта на климата, Европейският съюз взема мерки в различни сектори.

Една от инициативите е Европейската схема за търговия с емисии. Тя обхваща парникови газове, емитирани от големи промишлени комплекси в енергетиката и промишлеността, както и емисиите във въздушния транспорт. Тези сектори отговарят за около 45% от общите емисии на ЕС.

Между 2005 и 2020 г. емисиите на електростанциите и фабриките, включени в схемата, са намалели с 40%. Това е значително повече от зададената цел за сектора от 23% намаление до 2020 г.

Националните цели за намаления на емисиите


За да се намалят емисиите от други източници (жилища, отпадъци, земеделие и транспорт, с изключение на въздушния), бяха договорени национални цели за намаления в рамките на т.нар. Решение за споделяне на усилията. Целите варираха от намаление с 20% до 2020 г. (спрямо нивата от 2005 г.) за най-богатите страни в ЕС до увеличение с 20% за най-малко развитите страни.

Общите емисии от тези сектори бяха с 15% по-ниски през 2020 г. в сравнение с 2005 г. Това надхвърля зададената цел от 10% средно намаление до 2020 г.

Намаляването на емисиите се дължи главно на подобрения в енергийната ефективност и на преминаване към по-малко замърсяващи горива. Емисиите в транспорта обаче са продължили да нарастват до началото на пандемията от COVID-19.

Инфографика: емисии на парникови газове на страните от ЕС през 2005 и 2019 г. и сравняване на напредъка към целта за 2020 г.
Как са се справили държавите членки с ограничаването на емисиите в секторите жилища, селско стопанство, отпадъци, транспорт