Пластмасови отпадъци и рециклиране в ЕС: данни и факти

Страните от ЕС рециклират повече пластмасови отпадъци, но също така произвеждат повече. Открийте факти и данни в нашите инфографики.

Всеки жител на Европейския съюз е генерирал средно 36,1 кг отпадъци от пластмасови опаковки през 2021 г. Обемът на тези отпадъци е нараснал с 29% (или с над 8 кг на човек) между 2010 и 2021 г.

През 2021 г. са били генерирани общо 16,1 млн. тона пластмасови отпадъци в ЕС. Около 6,6 млн. тона пластмасови отпадъци са били рециклирани.

Европейският съюз работи, за да се намалят количествата пластмаса, които попадат в боклука, да се използват ефективно отпадъците и да се повиши делът на рециклирането.

Инфографиката показва нарастването на количествата на генерираните и рециклираните пластмасови отпадъци в ЕС от 2010 до 2021 г.
Генерирани и реиклирани количества пластмасови отпадъци в ЕС

Какво се случва с изхвърлената пластмаса

Най-използваният начин за третиране на пластмасовите отпадъци в Европа е бил превръщането им в пара, електричество или гориво чрез изгаряне или други подобни процеси. На второ място идва рециклирането на пластмасовите отпадъци.

Около половината от пластмасата, която се събира за рециклиране, се изнася за преработка в страни извън ЕС. Сред причините за това са липсата на капацитет и финансови ресурси за местна преработка на отпадъците. Износът на отпадъци от ЕС за външни страни е възлизал на 33 млн. тона през 2021 г. По-голямата част от отпадъците са били от черни и цветни метали, както и от хартия, пластмаса, платове и стъкло. Основните страни, които са приели отпадъците, са Турция, Индия и Египет.

В миналото значителен дял от износа е бил насочван към Китай, но Пекин наложи ограничения на вноса на пластмасови отпадъци. Това прави още по-спешна нуждата от нови решения.

Сравнително ниската степен на рециклиране на пластмасата в ЕС води до загуби за икономиката и замърсяване на околната среда. По оценки вложеният материал за пластмасова опаковка губи около 95% от стойността си след първоначалното използване.

Около 22 милиона тона пластмаса са попаднали в почвите, реките и океаните по света през 2019 г. До 2060 г. се смята, че тези количества пластмасови боклуци ще се удвоят.

През 2019 г. пластмасовите продукти са отговаряли за около 1,8 млрд. тона емисии на парникови газове или около 3,4% от годишните световни емисии. Около 90% от емисиите са били генерирани при производството или създаването на пластмасата от изкопаемите горива. До 2060 г. се очаква емисиите, свързани са пластмасовите продукти, да достигнат 4,3 млрд. тона годишно.

Проблемът с рециклирането


Пластмасовите продукти, изготвени за различни производители, се отличават силно както от естетическа, така и от функционална гледна точка. Това затруднява и оскъпява процеса на преработка.

Като резултат рециклираната пластмаса трудно може да се конкурира по цена и качество с първоначалния продукт. Търсенето на рециклирана пластмаса расте, но през 2018 г. то е представлявало само 6% от търсенето на пластмаса в Европа.

Карта, показваща колко килограма пластмаса се рециклират годишно на човек от населението във всяка страна от ЕС
Количествата рециклирана пластмаса на човек от населението варират по страни

Решенията на ЕС за засилване на рециклирането


Европейският съюз прие мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци в океаните. От 3 юли 2021 г. се забранява производството в ЕС на онези видове пластмасови продукти за еднократна употреба, които най-често се срещат по бреговете в Европа. Правилата включват цел за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови бутилки на 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г.

През ноември 2022 г. Комисията предложи нови европейски правила за опаковките. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение по правилата, което беше одобрено от депутатите през април 2024 г. Правилата изискват от страните в ЕС да намалят до 2030 г. общите си отпадъци от опаковки на човек от населението с 5% спрямо нивата от 2018 г., с поне 10% до 2035 г. и с поне 15% до 2040 г.

Предвидени са и ограничения за използването на пластмасови опаковки. Определени видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г. До 2029 г. 90% от пластмасовите и металните съдове за напитки с размер до 3 литра ще трябва да бъдат събирани отделно.

Съгласно Европейския зелен пакт 55% от пластмасовите опаковки в ЕС трябва да се рециклират до 2030 г. Това би изисквало по-добър дизайн на тези продукти. Парламентът настоява за още мерки за стимулиране на използването на рециклирана пластмаса:

• Създаване на стандарти за качество за преработена пластмаса
• Насърчаване на сертифицирането, за да се укрепи доверието и на бизнеса, и на крайните потребители
• Въвеждане на задължителни правила за минимално съдържание на рециклирана пластмаса в определени продукти
• Насърчаване на страните-членки да въведат по-ниска ставка на ДДС за рециклирани продукти

През 2015 г. Парламентът подкрепи ограничения за използването на найлонови торбички в ЕС. Депутатите също така очакват предложения от Комисията срещу производството на микрочастици пластмаса.

През февруари 2024 г. Европейският парламент прие по-строги изисквания за превоза на отпадъци извън ЕС. Промените забраняват износа на пластмасови отпадъци за страни, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).