Въглеродна неутралност: как може да бъде достигната до 2050 г.?

Европейският съюз преследва политика да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Какво означава това на практика?

Снимка на гора. Горите поглъщат  въглероден диоксид и спомагат за намаляване на парниковите газове в атмосферата
Горите поглъщат въглероден диоксид и спомагат за намаляване на парниковите газове в атмосферата

Хората в Европа и по света вече усещат въздействието от промените в климата - в последните години се сблъскваме с повече случаи на суша, силна жега, поройни дъждове, наводнения и свлачища. Други последствия са свързани с повишаване на морското ниво и на киселинността на световния океан и с изчезването на растителни и животински видове.

Споразумението за климата от Париж, подписано от ЕС и от 195 страни по света, предвижда постигането на въглеродна неутралност до средата на 21-ви век. Под това се разбира положение, при което емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове, които се дължат на хората, се равняват на количествата, които се улавят и отвеждат от атмосферата.

През декември 2019 г. Европейската комисия представи Зеления пакт - водеща инициатива за превръщане на Европа в климатично неутрален континент до 2050 г. Чрез законодателния акт за климата, приет през 2021 г., тази цел се превърна в обвързващо изискване.

Абсорбиране на въглеродния диоксид

Постигането на нулев баланс на въглеродни емисии не означава напълно да се лишим от тях, а да намерим начини да компенсираме всякакви емисии. В природата съществуват естествени системи, които абсорбират въглероден диоксид - такива са почвите, горите и океаните.

Проблемът е, че естествените системи не могат да се справят със сегашното ниво на емисии. По оценки те абсорбират между 9,5 и 11 гигатона въглероден диоксид годишно. Причинените от хората емисии се равняваха на 37,9 гитатона през 2021 г.

Въпреки че се работи за изграждането на инсталации за изтегляне на въглеродни емисии от атмосферата, за момента те не могат да достигнат мащаб, който да допринесе реално в борбата срещу глобалното затопляне.

Допълнителен проблем е, че горите и другите естествени системи за абсорбиране са ефективни, само ако те бъдат поддържани. Горските пожари, дърводобивът и изсичането на гори ни отдалечават от въглеродната неутралност.

Научете как ЕС насърчава развитието на горите.

Компенсиране на емисии


Намаляването на въглеродните емисии е дългосрочна цел на ЕС. Друг начин за подобряване на въглеродния баланс е компенсирането на емисии от един сектор чрез инвестиции в чисти технологии - например, за производство на енергия от възобновяеми източници или енергийна ефективностСхемата на ЕС за търговия с емисии е пример за система за компенсиране на въглеродни емисии.

ЕС работи за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

Цели на ЕС


Европейският съюз има амбициозна политика за климата. Съгласно Зеления пакт той иска до 2050 г. да изтегля от атмосферата толкова емисии СО2, колкото произвежда. Законодателният акт за климата от 2021 г. актуализира целта за намаляване на емисиите към 2030 г., която преди това беше 40% спад на емисиите спрямо нивото от 1990 г.

Настоящата цел на ЕС до 2030 г. е спад на емисиите с 55%. За да бъде постигната, Европейският съюз обновява законодателството си. Законодателният пакет е известен като „Подготвени за цел 55“ и включва регулации относно търговията с емисии, националните цели за намаляване на емисиите в някои сектори, промените в земеползването, емисиите в транспорта и други области.

Научете повече за усилията на ЕС за намаляване на емисиите: