Пакет „Мобилност“: По-добри условия на работа за шофьорите на камиони в ЕС

Нови правила на ЕС за сухопътния транспорт целят да запълнят пропуски в регулирането на сектора и да осигурят по-добри условия на работа за шофьорите.

Актуализиране на правилата за автомобилния транспорт

На 8 юли Парламентът прие пакет „Мобилност“ за сухопътния транспорт, след като бе постигнато предварително споразумение със Съвета и договореностите получиха одобрение в парламентарната комисия по транспорт през юни. Текстът беше одобрен в Съвета на 7 април.


Пакетът включва три ключови елемента: по-добро прилагане на правилата за каботаж, командироването на служители и времето за почивка на шофьорите.


Европейският съюз вече има регулации в тези области, но някои пропуски и трудности в приложението им на практика водят до различни интерпретации от държавите членки. Новите правила ще осигурят ясна обща правна рамка за сектора.


Повече почивки и време у дома


Новият регламент дава право на шофьорите на по-добри условия на почивка и на повече време у дома. В превозното средство няма да може да се почива повече от 45 часа седмично ‒ допълнителните часове ще трябва да бъдат прекарани на подходящи места и заплатени от работодателя. Работата ще трябва да бъде организирана по начин, който да осигурява на шофьорите повече време у дома.


За следенето на спазването на правилата ще бъдат инсталирани интелигентни тахографи, които ще засичат преминаването на граници и други събития.

Тахограф

  • Устройство, което записва какво се случва в превозно средство - например, изминатото разстояние, скоростта, периодите на шофиране и на почивка.
  • Инсталирането на цифрови тахографи към момента е задължително за новите тежкотоварни автомобили с маса над 3,5 тона.
Камиони на пътя привечер
©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin

Командироване на работници

Пакетът „Мобилност“ налага специфични правила за командированите служители в сектора предвид на неговите особености. Той се опитва да постигне баланс между свободата на компаниите да предлагат трансгранични услуги и правото на професионалните шофьори на подходящи условия на работа и социална защита.

Целта на измененията в правилата е да бъдат предотвратени различия в националните подходи и да се гарантира справедливото възнаграждение за шофьорите.

Новите правила за командироване се отнасят за каботажа (превоза на стоки между две точки в една страна, когато превозвачът е от друга страна), международния превоз (без да се включва транзитът) и двустранните превози (транспортиране на стоки от една страна членка в друга и обратен курс).

Справедливи условия на конкуренция в сухопътните превози

Законодателството въвежда общи проверки на каботажните курсове от инспектори от две или повече страни и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между държавите в ЕС.

Каботаж

  • Каботажът е превозът на стоки в рамките на една страна, когато се прави от чуждестранен камион, след като той е осъществил международен курс от друга страна
  • Каботажът помага на превозвачите да намалят пътуването без стока
  • Той е въведен за първи път през 1990 г.
  • Правилата на ЕС позволяват три каботажни курса в рамките на 7 дни от международната доставка; това не се променя в бъдеще.
  • За да се избегне систематичният каботаж, след три каботажни курса се въвежда период от 4 дни, в който не може да се правят курсове в рамките на същата страна със същото превозно средство.
  • През 2017 г. около половината от каботажните курсове в ЕС са били извършвани в Германия, като 40% от тези курсове са били изпълнявани от полски превозвачи.

Друг проблем, с който иска да се справи законодателството, е наличието на компании „пощенски кутии“, които имат регистрация в дадена страна от ЕС с цел намаляване на данъчните или други задължения, но извършват дейността си от друга страна.


С промените се въвежда изискване превозвачите да имат съществена дейност в страната, в която са регистрирани.


Въвежда се и задължение за шофьорите да се връщат в операционния център на превозвача поне на всеки осем седмици.


Обхватът на правилата се разширява и ще включва лекотоварни автомобили с тегло над 2,5 тона. Те ще трябва да бъдат оборудвани с тахографи.


Следващи стъпки


Новите правила влизат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, което ще стане в близките седмици. Правилата за почивки ще започнат да се прилагат 20 дни след публикуването, а тези за командироването и пазарния достъп - 18 месеца след публикуването.


Научете повече за европейските правила за условията на труд: