Нова промишлена стратегия: предизвикателствата пред ЕС

Депутатите искат европейската индустрия да бъде конкурентоспособна, устойчива и да допринася за прехода към по-екологосъобразна и цифрова икономика.

Машини в завод
Депутатите смятат, че Европа трябва да развива високотехнологични и чисти производства

Европейските предприятия бяха силно засегнати от пандемията от COVID-19 и трябваше да намерят начини да работят в нови условия. В дългосрочен план те трябва да се адаптират към изискванията за производство, което не емитира парникови газове, и цифровизация.

Европейската комисия предложи през май 2021 г. изменения в промишлената стратегия на ЕС, които отчитат променените обстоятелства.

Актуализираната стратегия се основава на уроците от пандемията и подчертава нуждата от решения за стратегическите зависимости на ЕС на технологично и промишлено ниво. Текстът посочва, че единният пазар на ЕС трябва да стане по-устойчив на кризи и да няма пречки за свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали.

През юли 2022 г. парламентарната комисия по промишленост гласува доклад в отговор на изменената стратегия. Депутатите се обявяват за изграждането и поддържането на конкурентоспособна промишленост, ориентирана към бъдещето. Парламентът ще гласува по доклада на пленарната сесия през септември.

Промишлеността в ЕС в числа


Промишлеността отговаря за около 20% от създаваната икономическа стойност в ЕС и за около 80% от износа на стоки. Множество чуждестранни инвеститори също така влагат капитали в европейската промишленост.

Близо 85% от създаваната стойност и над 90% от заетостта в сектора се дължи на преработващата промишленост.

Прочетете как ЕС осигурява средства за икономическото възстановяване от пандемията.

Подкрепа за малкия бизнес


През 2019 г. в ЕС са функционирали 23,2 милиона нефинансови предприятия, които са давали работа на 131,5 милиона души. Около 99,8% от тези предприятия са малък и среден бизнес. Те създават повече от половината от брутния вътрешен продукт в ЕС.

Депутатите смятат, че промишлената стратегия на ЕС трябва да отчита ключовата роля на малките и средните предприятия като източник на иновации. Много от тези предприятия натрупаха дългове по време на пандемията и имат ограничен капацитет за инвестиции, което намалява възможностите за икономически растеж.

Именно затова депутатите искат да се подобри достъпът на малкия бизнес до финансиране и да се намалят административните пречки пред неговото развитие.

Засилване на устойчивостта


Европейският съюз разполага с водещи изследователски институти, високотехнологични компании и добре образована работна сила. Тези преимущества трябва да бъдат поддържани. Депутатите искат:

  • преходът към екологосъобразна и цифрова икономика да бъде свързан със запазването на работни места, конкурентоспособност и капацитет за производство на екологично чисти продукти;
  • да се подготвят годишни доклади за наблюдение на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската промишленост и на напредъка по зеления преход и цифровизацията;
  • да се подготвят инструменти за защита на пазара на ЕС от предприятия, получаващи чуждестранни субсидии и други форми на нечестна конкуренция, и да се защитят ключови сектори и технологии
  • да се осигури амбициозно ниво на инвестиции в научно-изследователска дейност;
  • да се постигне намаляване на зависимостта на ЕС от външни доставки на критично важни суровини.

Създаване на условия за екологосъобразна промишленост


За да се развива екологично чиста и конкурентна промишленост, е необходимо да се осигури достатъчно енергия от възобновяеми източници. Затова депутатите смятат, че е нужна координация на изграждането на нужната енергийна инфраструктура.

ЕС също така трябва да подпомага изграждането на промишлени партньорства за разработване на иновативни технологии за енергиен преход, както и да подкрепя реализирането на важни проекти от общоевропейски интерес.