Нови правила на ЕС въвеждат цифрови решения в правосъдието

Видео-конферентни разговори, безопасен достъп и улеснено връчване на документи: правила на ЕС регламентират употребата на цифрови технологии в правосъдието.

Цифрово правосъдие: илюстрация на везна на фона на цифри
Новите технологии могат да направят правосъдието по-бързо и ефективно ©AdobeStock/Freshidea

На 23 ноември Парламентът приe две предложения, които целят да модернизират системите на правосъдие в ЕС и да помогнат за ускоряване на процедурите, намаляване на разходите и подобряване на правната яснота.


Новите разпоредби правят възможно въвеждането на цифрови решения за събирането на доказателства и връчването на документи през граница. По този начин сътрудничеството между съдилищата в отделните страни в ЕС ще стане по-ефективно.


Технологиите за комуникация от разстояние ще позволят изслушването на хора, които се намират в друга страна, без да се изисква тяхното физическо присъствие в съдебната зала. Това намалява разходите и ускорява процеса.


Ще бъде изградена децентрализирана информационна система, която ще свързва националните системи и ще прави възможен електронният обмен на документи по по-бърз и по-сигурен начин. Новите правила защитават неприкосновеността на личните данни при пренасяне на документи и събиране на доказателства.


Законодателните текстове опростяват процедурите и осигуряват правна яснота за гражданите и фирмите, което ще насърчи тяхното участие в сделки през граница. Така те засилват единния пазар в ЕС.

3,4 милиона

граждански и криминални дела годишно имат трансгранични измерения

Мерки на ЕС за цифровизация на правосъдието


Двете предложения, приети от Парламента, са част от усилията за внедряване на нови технологии в правосъдните системи. В някои страни цифровите решения вече са се доказали като ефективни, но съдебните процеси с международен елемент протичат главно на хартия. ЕС цели да подобри сътрудничеството между страните, което носи ползи на гражданите и фирмите и утвърждава способността на правораздаването да защитава ефективно гражданите.


Кризата с COVID-19 причини много проблеми в правосъдната система: има забавяния на изслушванията и на връчването на съдебни документи, изтичания на крайни срокове и временна неспособност за осигуряване на правна помощ. В същото време вследствие на кризата расте броят на делата за несъстоятелност и освобождаване на работници.


Правилата ще влязат в сила 20 дни след тяхната публикация в Официалния вестник на ЕС.

Допълнителна информация